Höjt tak för RUT-avdrag

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-22
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:SkU20

Förslagspunkter

1. Höjt tak för RUT-avdrag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:89 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3073 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (M, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjt tak för RUT-avdrag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:89 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3073 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (M, KD)