Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Motioner om högskolan (UbU15)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat högskolornas självständighet, fristående högskolor i stiftelseform, den högre utbildningens uppgift och inriktning, social snedrekrytering, jämställdhet, planerings- och styrsystem, treterminssystem, lärarnas pedagogiska skicklighet och distansutbildning. Riksdagen gjorde ett uttalande om att sjukhusfysikerutbildningen bör förlängas från 4,5 år till 5 år. Sjukhusfysikern är sjukvårdens expert på strålning och strålskydd och medverkar vid användningen av joniserande och icke-joniserande strålning. Den snabba tekniska och ämnesmässiga utvecklingen inom yrkesområdet medför högre krav på yrkeskunnande.

Utskottets förslag till beslut: Utskottsinitiativ till förlängning av sjukhusfysikerexamen. Antagande av två lagar med bifall till proposition 2004/05:162 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-09
Justering: 2006-04-06
Betänkande publicerat: 2006-04-11
Trycklov: 2006-04-11
Reservationer 19
Betänkande 2005/06:UbU15

Motioner om högskolan (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat högskolornas självständighet, fristående högskolor i stiftelseform, den högre utbildningens uppgift och inriktning, social snedrekrytering, jämställdhet, planerings- och styrsystem, treterminssystem, lärarnas pedagogiska skicklighet och distansutbildning. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande om att sjukhusfysikerutbildningen bör förlängas från 4,5 år till 5 år. Sjukhusfysikern är sjukvårdens expert på strålning och strålskydd och medverkar vid användningen av joniserande och icke-joniserande strålning. Utskottet konstaterar att den snabba tekniska och ämnesmässiga utvecklingen inom yrkesområdet medför högre krav på yrkeskunnande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-21
4

Beslut

Beslut: 2006-04-26
21 förslagspunkter, 21 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärosätenas självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub201, 2005/06:Ub212 yrkande 2, 2005/06:Ub265 yrkande 1, 2005/06:Ub314 yrkande 4, 2005/06:Ub347 yrkande 7 och 2005/06:Ub401.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Fristående högskolor i stiftelseform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub265 yrkande 2, 2005/06:Ub347 yrkande 12 och 2005/06:Ub557 yrkandena 16 och 17.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Andra organisatoriska former

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub325 yrkande 3.

Reservation 3 (m)

4. Den högre utbildningens uppgift och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub347 yrkandena 2 och 4 samt 2005/06:Ub557 yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

5. Utbildning i företagande och entreprenörskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N480 yrkande 29.

Reservation 5 (kd)

6. Social snedrekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr331 yrkande 6.

Reservation 6 (v)

7. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub347 yrkande 5.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

8. Jämställdhetsplaner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A370 yrkandena 23 och 25.

Reservation 8 (kd)

9. Kvaliteten i den högre utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub347 yrkandena 1 och 8 samt 2005/06:Ub391 yrkande 1.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

10. Anpassning av utbildningssystemet till arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub395 yrkande 2 och 2005/06:A309 yrkande 7.

Reservation 10 (c)

11. Handläggning av ansökan om vetenskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub208 och 2005/06:Ub391 yrkande 4.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

12. Hänsyn till tillgången på bostäder vid fördelning av utbildningsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk460 yrkande 4 och 2005/06:Ub588 yrkande 10.

Reservation 12 (kd)

13. Högre utbildningspremie

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub290 yrkande 1.

Reservation 13 (m, fp, kd)

14. Treterminssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub427 yrkande 5 och 2005/06:Ub557 yrkande 15.

Reservation 14 (c, fp, kd)

15. Lärarnas pedagogiska skicklighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub427 yrkande 7 och 2005/06:Ub557 yrkandena 6 och 7.

Reservation 15 (fp)
Reservation 16 (kd)

16. Omfattningen av den lärarledda undervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub557 yrkande 5.

Reservation 17 (kd)

17. Distansutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub557 yrkande 13 och 2005/06:N304 yrkande 4.

Reservation 18 (c, kd)

18. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K339 yrkande 2, 2005/06:Ub268, 2005/06:Ub307, 2005/06:Ub348 och 2005/06:Ub457.

19. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub391 yrkande 14, 2005/06:Ub438 och 2005/06:N380 yrkande 6.

20. Sjukhusfysikerexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört i fråga om förlängning av sjukhusfysikerutbildningen.

Reservation 19 (s)

21. Vissa lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.,
2. lag om ändring i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkterna 6 och 7.