Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Bestämmelser om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott blir permanenta (JuU2)

Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användningen av hemliga tvångsmedel för att utreda eller förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna görs nu permanenta. Till hemliga tvångsmedel räknas hemlig rumsavlyssning, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och kameraövervakning som sker i hemlighet.
 
Vissa ändringar görs i förhållande till de tillfälliga lagarna, bland annat följande:

  • Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna ges även vid utredning av spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri.
  • Om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av vissa slag kan knytas till en organisation eller grupp ska tvångsmedel kunna användas mot någon som tillhör eller jobbar för organisationen eller gruppen. Detta gäller om det befaras att personen medvetet främjar den brottsliga verksamheten.
  • Åklagare ska i undantagsfall kunna fatta tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning.

Regeringen föreslår också några fler lagändringar, som ska stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. Bland annat blir förbudet mot att avlyssna vissa samtal mer omfattande och domstolar får inte längre fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har varit med vid beslutet.
 
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-11-20
Trycklov: 2014-11-20
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:JuU2

Bestämmelser om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott blir permanenta (JuU2)

Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användningen av hemliga tvångsmedel för att utreda eller förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Regeringen föreslår nu att bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna görs permanenta. Till hemliga tvångsmedel räknas hemlig rumsavlyssning, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och kameraövervakning som sker i hemlighet.
 
Vissa ändringar görs i förhållande till de tillfälliga lagarna, bland annat följande:

  • Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna ges även vid utredning av spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri.
  • Om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av vissa slag kan knytas till en organisation eller grupp ska tvångsmedel kunna användas mot någon som tillhör eller jobbar för organisationen eller gruppen. Detta gäller om det befaras att personen medvetet främjar den brottsliga verksamheten.
  • Åklagare ska i undantagsfall kunna fatta tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning.

Regeringen föreslår också några fler lagändringar, som ska stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. Bland annat blir förbudet mot att avlyssna vissa samtal mer omfattande och domstolar får inte längre fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har varit med vid beslutet.
 
Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagens antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
3. lag om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
4. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
6. lag om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
7. lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460).3. Hemlig rumsavlyssning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2013/14:Ju31 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 9 0 1 9
S 96 0 0 17
M 71 0 0 13
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
KD 16 0 0 0
Totalt 276 16 1 56


4. Tidsbegränsad giltighet för lagstiftning om hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2013/14:Ju31 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och

2013/14:Ju32 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP) yrkandena 2 och 6.

Reservation 2 (V)

5. Förutsättningar för användande av hemliga tvångsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:39 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 9 0 0 10
S 97 0 0 16
M 71 0 0 13
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 15 0 1 5
KD 16 0 0 0
Totalt 247 45 1 56


6. Frågor om integritetsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2013/14:Ju31 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och

2013/14:Ju32 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP) yrkandena 5 och 4.

Reservation 4 (V)

7. Regeringens skrivelse till riksdagen om hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2013/14:Ju31 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 5 (V)