Hemlig rumsavlyssning

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2006

Beslut

Lagförslaget om buggning ska vila ett år (JuU26)

Riksdagen beslutade på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om buggning ska vila ett år. Det betyder att förslaget kommer att behandlas på nytt. Enligt regeringsformen får en begäran om att ett lagförslag ska vila ett år väckas om förslaget begränsar vissa grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Lagförslaget om hemlig rumsavlyssning (buggning) innebär följande. Polisen ska i hemlighet kunna få avlyssna (bugga) samtal vid förundersökning av brott som har ett lägsta straff på minst fyra års fängelse. Exempel på sådana brott är terroristbrott, mord, dråp, grovt rån och grov mordbrand. Polisen ska också kunna få använda buggning när den utreder vissa andra allvarliga brott som har en lägre straffskala, som grovt narkotikabrott och grova sexualbrott, om straffet beräknas bli längre än fyra års fängelse. För att få använda buggning krävs det att någon är skäligen misstänkt för brottet, att åtgärden är "av synnerlig vikt för utredningen och att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men som den innebär för den avlyssnade". Domstol måste alltid ge sitt tillstånd. Buggningen får dessutom bara ske på platser där det finns anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Särskilda krav ställs för att få bugga andra bostäder än den misstänktes egen bostad. Det kommer enligt förslaget att vara förbjudet att bugga bland annat läkarmottagningar, advokatkontor och platser som används för själavård. Samtal mellan försvarare och misstänkt respektive läkare och patient ska inte få buggas. Samtal där någon lämnar uppgifter för vilka mottagaren enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen inte får avslöja sin källa får inte heller avlyssnas. Enligt förslaget skulle lagen gälla från den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren beslutade dels att lagförslaget under punkt 2 ska hänvisas till justitieutskottet för att där vila i minst tolv månader från den 29 maj 2006 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-04
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-19
Trycklov: 2006-05-19
Reservationer 6
Betänkande 2005/06:JuU26

Buggning ska kunna användas i utredningar av allvarliga brott (JuU26)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning. Lagförslaget innebär följande. Polisen ska i hemlighet kunna få avlyssna (bugga) samtal vid förundersökning av brott som har ett straff på minst fyra års fängelse. Exempel på sådana brott är terroristbrott, mord, dråp, grovt rån och grov mordbrand. Polisen ska också kunna få använda buggning när den utreder vissa andra allvarliga brott som har en lägre straffskala, som grovt narkotikabrott och grova sexualbrott, om straffet beräknas bli längre än fyra års fängelse. För att få använda buggning krävs det att någon är skäligen misstänkt för brottet, att åtgärden är "av synnerlig vikt för utredningen och att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men som den innebär för den avlyssnade". Domstol måste alltid ge sitt tillstånd. Buggningen får dessutom bara ske på platser där det finns anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Särskilda krav ställs för att få bugga andra bostäder än den misstänktes egen bostad. Det kommer enligt förslaget att vara förbjudet att bugga bland annat läkarmottagningar, advokatkontor och platser som används för själavård. Samtal mellan försvarare och misstänkt respektive läkare och patient ska inte få buggas. Samtal där någon lämnar uppgifter för vilka mottagaren enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen inte får avslöja sin källa får inte heller avlyssnas. Lagen föreslås gälla från den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2009. Om ett parti eller flera vill begära att lagförslaget ska vila i ett år enligt bestämmelser i regeringsformen kan en sådan begäran väckas först i kammaren och avgöras i samband med votering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-31
4

Beslut

Beslut: 2006-05-31
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju15 yrkande 2, 2005/06:Ju52, 2005/06:Ju54, 2005/06:Ju55, 2005/06:Ju56 och 2005/06:Ju57 yrkande 1.

Reservation 1 (c, kd)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1191024
m430210
c01606
fp36066
kd02409
v00235
mp00134
-0020
Totalt198414664

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om hemlig rumsavlyssning,
b) lag om ändring i rättegångsbalken,
c) lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
d) lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:178 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1201122
m432010
c01606
fp39117
kd02409
v02305
mp01304
-0200
Totalt20282263

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. I huvudsak tillgodosedda motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkande 28, 2005/06:Ju463 yrkande 7 i denna del, 2005/06:Ju480 yrkande 16 i denna del, 2005/06:Ju514 yrkande 36, 2005/06:Ju532 yrkande 5, 2005/06:Ju543 yrkande 11 i denna del och 2005/06:Ju564 yrkande 6.

4. Underrättelseskyldighet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju57 yrkande 2.

Reservation 3 (mp)

5. Integritetsskyddskommitténs arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju15 yrkande 5 och 2005/06:Ju57 yrkande 3.

Reservation 4 (mp)

6. Parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju53.

Reservation 5 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210122
m045010
c50116
fp41016
kd121119
v100135
mp00134
-1010
Totalt190465162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Bild- och ljudövervakning vid pågående brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju258.

Reservation 6 (m, fp)