Handikappfrågor

Socialutskottets betänkande 2000/01:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2001

Beslut

Handikappfrågor (SoU12)

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden om handikappfrågor. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga på vilket sätt landstingens barn- och ungdomsrehabilitering är tillgängliga för barn och ungdomar med olika funktionshinder. Riksdagen uttalade att även funktionshindrade vuxnas tillgång till habilitering och rehabilitering behöver kartläggas. Socialstyrelsen har nyligen fått i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna kartlägga och analysera antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 6 f § socialtjänstlagen. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning samt om det behövs med förslag till förändringar. Vidare avslogs motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om olika handikapppolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion om tillgång till habilitering och rehabilitering samt motioner om väntetider vid insatser enligt LSS och socialtjänstlagen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-03-13
Justering: 2001-03-27
Trycklov: 2001-03-29
Betänkande 2000/01:SoU12

Handikappfrågor (SoU12)

Socialutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör två tillkännagivanden om handikappfrågor. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga på vilket sätt landstingens barn- och ungdomsrehabilitering är tillgängliga för barn och ungdomar med olika funktionshinder. Utskottet föreslår att riksdagen uttalar att även funktionshindrade vuxnas tillgång till habilitering och rehabilitering behöver kartläggas. Socialstyrelsen har nyligen fått i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna kartlägga och analysera antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 6 f § socialtjänstlagen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning samt om det behövs med förslag till förändringar. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om olika handikapppolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-04-26
4

Beslut

Beslut: 2001-04-26

Protokoll med beslut