Handel med utsläppsrätter II

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2004

Beslut

Handel med utsläppsrätter (MJU5)

En ny lag om handel med utsläppsrätter för koldioxid börjar gälla den 1 januari 2005. En verksamhetsutövare som omfattas av handelssystemet måste ha ett tillstånd till att släppa ut koldioxid för att ha rätt att bedriva verksamhet vid anläggningar som medför utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätterna kommer att utfärdas efter ansökan om tilldelning för de verksamheter som har tillstånd till att släppa ut koldioxid. Verksamhetsutövaren måste för varje år kunna redovisa tillräckligt antal utsläppsrätter för de utsläpp av koldioxid som gjorts från en anläggning som omfattas av systemet. (Se också 2003/04:MJU19 .)

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-19
Justering: 2004-10-28
Betänkande publicerat: 2004-11-08
Trycklov: 2004-11-08
Reservationer 5
Betänkande 2004/05:MJU5

Handel med utsläppsrätter (MJU5)

En ny lag om handel med utsläppsrätter för koldioxid börjar gälla den 1 januari 2005. En verksamhetsutövare som omfattas av handelssystemet måste ha ett tillstånd till att släppa ut koldioxid för att ha rätt att bedriva verksamhet vid anläggningar som medför utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätterna kommer att utfärdas efter ansökan om tilldelning för de verksamheter som har tillstånd till att släppa ut koldioxid. Verksamhetsutövaren måste för varje år kunna redovisa tillräckligt antal utsläppsrätter för de utsläpp av koldioxid som gjorts från en anläggning som omfattas av systemet. (Se också 2003/04:MJU19.) Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-17
4

Beslut

Beslut: 2004-11-17
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationella konton

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att öppna de nationella konton som krävs för handhavande av Sveriges andel av utsläppsrätter (avsnitt 6.2)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:18 punkt 1.

2. Lag om handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om handel med utsläppsrätter med följande ändringar,
dels att 9 kap. 3 § första stycket ges följande lydelse:
"Kontoföringsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 7, 8 eller 20 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol."
dels att övergångsbestämmelsen 3 ges följande lydelse:
"Ansökan som kommit in före ikraftträdandet av denna lag skall handläggas och bedömas enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid."

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:18 punkt 2 och avslår motionerna 2004/05:MJ287, 2004/05:MJ306, 2004/05:MJ381, 2004/05:MJ530 och 2004/05:N405 yrkande 18.

Reservation 1 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m48007
c01705
fp43005
kd02805
v24006
mp14003
-0000
Totalt26045044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (2004:84) om ändring i utsökningsbalken,
lag om ändring i utsökningsbalken,
lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:18 punkt 2 i denna del.

4. Reservkraftanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ238.

5. Handelsperioden 2008-2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T461 yrkande 3, 2004/05:MJ1 yrkande 2, 2004/05:MJ368 yrkande 5, 2004/05:MJ498 yrkande 5 och 2004/05:MJ501 yrkande 3.

Reservation 2 (c, kd)
Reservation 3 (fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m48007
c01705
fp10425
kd02805
v24006
mp00143
-0000
Totalt204455644

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T461 yrkande 1, 2004/05:MJ1 yrkandena 1 och 3 samt 2004/05:N405 yrkande 2.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)