Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Tre uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)

Riksdagen har riktat tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör hälso- och sjukvården:

  • Regeringen bör ta initiativ till att arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus påbörjas under 2016.
  • Regeringen bör låta ta fram förslag om hur förebyggande arbete mot psykisk ohälsa kan förbättras, med hjälp av mer flexibla och mobila lösningar, som till exempel psykiatriska akutbilar.
  • Riksdagen vill också att regeringen låter se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressymtom.

Tillkännagivandena gjordes när riksdagen behandlade motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, framför allt med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om viss avancerad cancervård, förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och forskning om posttraumatiskt stressyndrom. Regeringen bör under 2016 ta initiativ till att arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus påbörjas. Regeringen bör uppdra åt myndighet eller åt den nationella samordnaren att ta fram förslag om hur det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa kan förbättras med hjälp av mobila system. Regeringen bör ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i uppdrag att se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressyndrom. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

131 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-04-21
Reservationer 42
Betänkande 2015/16:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2016-02-25, 2016-02-11

Tre uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör hälso- och sjukvården:

  • Regeringen bör ta initiativ till att arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus påbörjas under 2016.
  • Regeringen bör låta ta fram förslag om hur förebyggande arbete mot psykisk ohälsa kan förbättras, med hjälp av mer flexibla och mobila lösningar, som till exempel psykiatriska akutbilar.
  • Utskottet vill också att regeringen låter se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressymtom.

Förslagen om tillkännagivanden kom när socialutskottet behandlade motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, framför allt med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-26
Debatt i kammaren: 2016-04-27
4

Beslut

Beslut: 2016-04-27
39 förslagspunkter, 33 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2580 av Finn Bengtsson (M) och

2015/16:2587 av Finn Bengtsson (M) yrkandena 3 och 4.

2. Nationella riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:690 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:891 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1401 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2015/16:1424 av Marianne Pettersson (S),

2015/16:1513 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Teres Lindberg (båda S),

2015/16:1778 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),

2015/16:2148 av Veronica Lindholm m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:2464 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3 och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 1 (SD)

3. Vård av personer med kroniska sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 14 och

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 188 127 0 34


4. Centralisering av viss avancerad cancervård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen under 2016 bör ta initiativ till att påbörja arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 4.

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Väntetider i cancervården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7 och

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 14 och 15.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

6. Cancervård i hemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:865 av Penilla Gunther (KD).

7. Förlossningsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1059 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M),

2015/16:1463 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2015/16:2148 av Veronica Lindholm m.fl. (S) yrkandena 2 och 3 samt

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 5 (SD)

8. Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör uppdra åt en myndighet eller åt den nationella samordnaren att ta fram förslag om hur det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa kan förbättras med hjälp av mer flexibla system och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 6 (S, MP, V)

9. Vård och behandling vid psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:694 av Lotta Finstorp (M) och

2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 5, 8 och 9.

Reservation 7 (M)

10. Psykisk ohälsa bland barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 30 och

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 10.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C, L)
Reservation 11 (KD)

11. Riskbedömningsinstrument inom psykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 12 (SD)

12. Lex Nora

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2220 av Stefan Nilsson (MP).

13. Psykiatrisk tvångsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:371 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 3-5.

Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 9
SD 44 0 0 4
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 19 0 2
L 18 0 0 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 295 19 0 35


14. Rättspsykiatrins organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:829 av Hillevi Larsson m.fl. (S) och

2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 14 (SD)

15. Tillgång på personal inom hälso- och sjukvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2367 av Kerstin Lundgren (C),

2015/16:2464 av Kristina Yngwe (C) yrkande 2,

2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:3071 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 5,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 33 och

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 20, 21 och 40.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C, KD)
Reservation 18 (L)

16. Övriga personal- och kompetensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:968 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:1164 av Marta Obminska (M),

2015/16:3071 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4 och

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 37 och 42.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (C, L)
Reservation 21 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 0 75 9
SD 44 0 0 4
MP 20 0 1 4
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 187 38 90 34


17. Karriärvägar för sjuksköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2728 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 22 (SD)

18. Legitimation för personer som är utbildade i ett land utanför EU/EES

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:667 av Roger Haddad (FP) yrkande 1,

2015/16:1545 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 2,

2015/16:1761 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2947 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M) och

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 23 (M)

19. Legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 24 (M, L)

20. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1845 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD) yrkandena 2-4.

Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 73 0 1 10
SD 0 44 0 4
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 269 44 1 35


21. Hälsoundersökningar till nyanlända flyktingar m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:808 av Ingela Nylund Watz (S).

22. Forskning om posttraumatiskt stressyndrom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i uppdrag att se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressyndrom och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:280 av Barbro Westerholm (FP).

23. Nationell strategi för posttraumatiskt stressyndrom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 6.

24. Vård i livets slutskede

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:732 av Anette Åkesson (M) yrkande 2,

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 12 och

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 49 och 50.

Reservation 26 (SD, KD)
Reservation 27 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 44 0 4
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 0 0 17 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 238 58 17 36


25. Palliativ sedering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1684 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och

2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 28 (SD)

26. Dödshjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:732 av Anette Åkesson (M) yrkande 1,

2015/16:740 av Staffan Danielsson (C),

2015/16:1876 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:2486 av Rasmus Ling och Annika Hirvonen (båda MP) och

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 48.

Reservation 29 (KD)

27. Registerkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1633 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 34.

Reservation 30 (SD)

28. Samvetsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD),

2015/16:432 av Sofia Arkelsten (M),

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 55,

2015/16:2902 av Julia Kronlid m.fl. (SD) och

2015/16:2915 av Paula Bieler och Julia Kronlid (båda SD).

Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (KD)

29. Genetisk integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 59.

Reservation 33 (KD)

30. Surrogatmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 53.

Reservation 34 (KD)

31. Frysförvaring av befruktade ägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1367 av Ola Johansson (C).

32. Biobankslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2846 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 35 (SD)

33. Estetiska behandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:859 av Yilmaz Kerimo (S),

2015/16:2748 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3238 av Stefan Nilsson (MP).

Reservation 36 (M, C, L, KD)

34. Organdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3104 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

35. Blodgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1608 av Magda Rasmusson och Rasmus Ling (båda MP) och

2015/16:3104 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 37 (SD)

36. Könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 12 och 13.

Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (V)

37. Omskärelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 40 (SD)

38. Könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 4, 5, 7, 8 och 11,

2015/16:1392 av Börje Vestlund m.fl. (S) och

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 9.

Reservation 41 (V)
Reservation 42 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 44 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 19 0 2
L 1 0 17 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 278 19 17 35


39. Hälso- och sjukvård - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.