Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 2000/01:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2001

Beslut

Ersättningar till hälso- och sjukvården (SoU10)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för 2001 (den s.k. Dagmarskrivelsen). Den ekonomiska ramen uppgår till sammanlagt 1 182 miljoner kronor. Beloppet ska fördelas mellan landets 21 landsting. Bidraget har huvudsakligen betydelse som signal- och stimulansmedel gentemot sjukvården.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Delvis bifall till motioner beträffande den s.k. 65-årsgränsen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till reservation under punkt 23. I övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

161 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-03-13
Justering: 2001-03-15
Trycklov: 2001-03-19
Betänkande 2000/01:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2001-03-13, 2001-02-20, 2001-02-13

Ersättningar till hälso- och sjukvården (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för 2001 (den s.k. Dagmarskrivelsen). Den ekonomiska ramen uppgår till sammanlagt 1 182 miljoner kronor. Beloppet ska fördelas mellan landets 21 landsting. Bidraget har huvudsakligen betydelse som signal- och stimulansmedel gentemot sjukvården. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag som innebär att åldersgränserna för att erhålla läkarvårdsersättning, tandvårdsersättning samt ersättning för sjukgymnastik avskaffas. I dag får en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller tandhygienist som huvudregel inte ha fyllt 65 år för att ersättning ska ges. Regeringen har i en proposition föreslagit att åldersgränsen för att erhålla ersättning höjs i de aktuella fallen till 67 år. Det bör dock, enligt utskottet, vara möjligt för de läkare och andra som så önskar att fortsätta sin verksamhet med offentlig finansiering även efter 67 års ålder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-04-26
4

Beslut

Beslut: 2001-04-26

Protokoll med beslut