Hållbar utveckling

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2002

Beslut

Hållbar utveckling (MJU16)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Vidare lade riksdagen till handlingarna regeringens redovisning av en nationell strategi för hållbar utveckling. Strategin omfattar ekologiska, sociala - inklusive kulturella - och ekonomiska dimensioner. Syftet med strategin är dels att uppfylla det internationella åtagandet till världstoppmötet i Johannesburg i augusti-september 2002, dels att ge en avstämning och en framåtblick vad gäller hållbar samhällsutveckling i Sverige.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Hållbar utveckling (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens årliga redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Vidare föreslås att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av en nationell strategi för hållbar utveckling. Strategin omfattar ekologiska, sociala - inklusive kulturella - och ekonomiska dimensioner. Syftet med strategin är dels att uppfylla det internationella åtagandet till världstoppmötet i Johannesburg i augusti-september 2002, dels att ge en avstämning och en framåtblick vad gäller hållbar samhällsutveckling i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.