Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2006

Beslut

Stöd för bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan (UbU10)

Riksdagen uttalar ett stöd för behovet av att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Det faktum att så stor andel av eleverna hoppar av gymnasieskolan, väljer om och läser vidare på komvux visar att det finns stora skäl att förbättra vägledningen både kvalitativt och kvantitativt, anser riksdagen. Ställningstagandet grundar sig på motioner från Moderaterna och Folkpartiet. Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag som togs upp i utbildningsutskottets betänkande. Samtliga motionsförslag handlade om gymnasieskolan. En del av motionerna tog upp frågor om gymnasieskolans demokratiska uppdrag och värdegrund, utvecklingen av gymnasieskolan när det gäller kvalitet och resultat, kursutformningen, elever som har behov av särskilt stöd och särskilda ansvarskontrakt. Andra motioner rörde ämnesområden som behörighet, snedrekrytering, organisationsfrågor, de nationella programmen, avskaffandet av det individuella programmet och införande av lärlingsutbildning. Frågor om kärn- och karaktärsämnen, betygs- och bedömningsfrågor, inrättande av nya examina, elevinflytande, elevhälsa samt ordning och disciplinära åtgärder togs också upp i ett antal motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 16 och 2005/06:Ub343 yrkande 61. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Stöd för bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan (UbU10)

Ett enigt utbildningsutskott föreslår att riksdagen uttalar ett stöd för behovet av att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Det faktum att så stor andel av eleverna hoppar av gymnasieskolan, väljer om och läser vidare på komvux visar att det finns stora skäl att förbättra vägledningen både kvalitativt och kvantitativt, anser utskottet. Ställningstagandet grundar sig på motioner från Moderaterna och Folkpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som tas upp i betänkandet. Samtliga motionsförslag handlar om gymnasieskolan. En del av motionerna tar upp frågor om gymnasieskolans demokratiska uppdrag och värdegrund, utvecklingen av gymnasieskolan när det gäller kvalitet och resultat, kursutformningen, elever som har behov av särskilt stöd och särskilda ansvarskontrakt. Andra motioner rör ämnesområden som behörighet, snedrekrytering, organisationsfrågor, de nationella programmen, avskaffandet av det individuella programmet och införande av lärlingsutbildning. Frågor om kärn- och karaktärsämnen, betygs- och bedömningsfrågor, inrättande av nya examina, elevinflytande, elevhälsa samt ordning och disciplinära åtgärder tas också upp i ett antal motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.