Grundskolan

Utbildningsutskottets bet 2014/15:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att ta fram förslag som gör det möjligt att elever i årskurs 7-9 får en undervisningstimme mer i matematik per vecka.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har andelen behöriga till gymnasieskolan minskat sedan 2006. Det beror till stor del på att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat. Utbildningsutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att de satsningar som har gjorts hittills inte varit tillräckliga. Därför behövs en satsning som riktar sig direkt till högstadieelever.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2761 och 2014/15:2839 yrkande 16. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-02-12
Justering: 2015-03-03
Trycklov: 2015-03-06
Reservationer 9
bet 2014/15:UbU9

Alla beredningar i utskottet

2015-02-12, 2015-02-10, 2015-01-29

Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9)

Elever i årskurs 7-9 ska få en undervisningstimme mer i matematik per vecka. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ta fram förslag som gör detta möjligt. Det föreslår utbildningsutskottet.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har andelen behöriga till gymnasieskolan minskat sedan 2006. Det beror till stor del på att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat. Utbildningsutskottet anser att de satsningar som har gjorts hittills inte varit tillräckliga. Därför behövs en satsning som riktar sig direkt till högstadieelever.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-11
Debatt i kammaren: 2015-03-12
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 5,

2014/15:5 av Robert Stenkvist (SD),

2014/15:857 av Emma Henriksson (KD),

2014/15:1416 av Anna Wallén m.fl. (S),

2014/15:1428 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2014/15:1494 av Gunilla Nordgren (M),

2014/15:2051 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 15-17,

2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 4 och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 18.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 45 0 4
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
KD 2 0 13 1
Totalt 250 45 13 41


2. Klassikerlista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 och

2014/15:860 av Lars-Axel Nordell (KD).

Reservation 3 (SD, KD)

3. Fler matematiklektioner i högstadiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet
anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 16.

Reservation 4 (S, MP)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 6 0 93 14
M 71 0 0 13
SD 44 0 0 5
MP 3 0 19 3
C 19 0 1 2
V 1 18 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 175 18 113 43


4. Förlängd skolplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 2 och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 25.

Reservation 6 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 1 71 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 15 0 1
Totalt 187 121 0 41


5. Barn med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Språkundervisning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 12, 18 och 19 samt

2014/15:23 av Nina Lundström (FP) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 44 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 263 45 0 41


7. Fritidshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:34 av Robert Stenkvist (SD),

2014/15:1203 av Sofia Damm (KD) yrkande 1,

2014/15:2068 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och

2014/15:2649 av Niklas Karlsson (S).

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 1 0 43 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 18 1 2
KD 15 0 0 1
Totalt 247 18 44 40