Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att ta fram förslag som gör det möjligt att elever i årskurs 7-9 får en undervisningstimme mer i matematik per vecka.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har andelen behöriga till gymnasieskolan minskat sedan 2006. Det beror till stor del på att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat. Utbildningsutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att de satsningar som har gjorts hittills inte varit tillräckliga. Därför behövs en satsning som riktar sig direkt till högstadieelever.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2761 och 2014/15:2839 yrkande 16. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-01-29, 2015-02-10, 2015-02-12

Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9)

Elever i årskurs 7-9 ska få en undervisningstimme mer i matematik per vecka. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ta fram förslag som gör detta möjligt. Det föreslår utbildningsutskottet.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har andelen behöriga till gymnasieskolan minskat sedan 2006. Det beror till stor del på att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat. Utbildningsutskottet anser att de satsningar som har gjorts hittills inte varit tillräckliga. Därför behövs en satsning som riktar sig direkt till högstadieelever.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.