Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2011

Beslut

Skolreformer ska utvärderas och elevhälsan ses över (UbU7)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Utredningen ska analysera vilka effekter kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och elevers rätt till en likvärdig undervisning. Dessutom får regeringen i uppdrag att göra en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Riksdagen sa samtidigt nej till 160 motioner om grundskolan från den allmänna motionstiden 2010.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen: dels att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer, dels att regeringen ska se till att det görs en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Därmed bifalls motionerna 2010/11:Ub283 och 2010/11:So543 yrkande 18. Övriga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Skolreformer ska utvärderas och elevhälsan ses över (UbU7)

Riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Det föreslår utbildningsutskottet. Utredningen ska analysera vilka effekter kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och elevers rätt till en likvärdig undervisning. Dessutom får regeringen i uppdrag att göra en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Utbildningsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till 160 motioner om grundskolan från den allmänna motionstiden 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.