Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2006

Sammanfattning av ärendet

KU:s administrativa granskning av regeringen (KU10)

Riksdagen beslutade om konstitutionsutskottets (KU) granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har granskat Regeringskansliets utveckling, en fråga om samarbetet mellan Sverige och Sydafrika, medel ur Allmänna arvsfonden, dokumentation och aktbildning när det gäller regeringens styrning av de statliga bolagen, arbetet för att få fram enklare och klarare statliga regler samt hur regeringen har utövat sin så kallade utnämningsmakt när man utnämnt myndighetschefer. Riksdagen röstade för en reservation av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om utnämningsmakten. Partierna menar att överrepresentationen av utnämnda myndighetschefer med bakgrund inom regeringspartiet är så stor att den kan väcka misstanke om att inte enbart sakliga grunder vägs in vid utnämningen. Partierna vill därför att rutinerna inom Regeringskansliet ändras. Detta för att skapa bättre förutsättningar för att i efterhand kunna granska vad som har legat till grund för olika utnämningar. Majoriteten i KU, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, konstaterar att regeringen bara får ta hänsyn till sakliga grunder när man tillsätter statliga tjänster. Exempel på sakliga grunder är förtjänst och skicklighet. Att en person har politisk bakgrund ska inte diskvalificera honom eller henne från att utnämnas till statlig tjänst. I vissa fall kan politisk erfarenhet till och med vara särskilt värdefull för ledningen av en offentlig organisation. Majoriteten i KU bedömer att granskningen inte ger underlag för någon annan bedömning än att regeringen har utövat utnämningsmakten i enlighet med grundlagens bestämmelser.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen.
Riksdagens beslut: Kammaren har lagt utskottets anmälan till handlingarna med den ändring som föranletts av bifall till reservationen under avsnitt 5

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-29
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2006-01-11
Trycklov: 2006-01-10
Betänkande 2005/06:KU10

Alla beredningar i utskottet

2005-11-29, 2005-11-24, 2005-11-17, 2005-11-10, 2005-10-27, 2005-10-20, 2005-10-13, 2005-09-15

KU:s administrativa granskning av regeringen (KU10)

Konstitutionsutskottet (KU) anmäler för riksdagen sin granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har granskat Regeringskansliets utveckling, en fråga om samarbetet mellan Sverige och Sydafrika, medel ur Allmänna arvsfonden, dokumentation och aktbildning när det gäller regeringens styrning av de statliga bolagen, arbetet för att få fram enklare och klarare statliga regler samt regeringens utövande av utnämningsmakten. När det gäller utnämningsmakten säger KU att hänsyn endast får tas till sakliga grunder vid tillsättning av statliga tjänster. Att en person har politisk bakgrund ska inte diskvalificera honom eller henne från att utnämnas till statlig tjänst. I vissa fall kan politisk erfarenhet till och med vara särskilt värdefull för ledningen av en offentlig organisation. KU:s granskning ger inte underlag för någon annan bedömning än att regeringen har utövat utnämningsmakten i enlighet med regeringsformens bestämmelser. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lämnat in en reservation om utnämningsmakten. Partierna menar att överrepresentationen av utnämnda myndighetschefer med bakgrund inom regeringspartiet är så stor att den kan väcka misstanke om att inte enbart sakliga grunder vägs in vid utnämningen. Partierna vill därför att rutinerna inom Regeringskansliet ändras för att skapa bättre förutsättningar för att i efterhand kunna granska vad som har legat till grund för olika utnämningar. De fem partierna har majoritet i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-19
4

Beslut

Beslut: 2006-01-19

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse