Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan. Betänkandet lades till handlingarna

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.