Gränser i skog

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2010

Beslut

Förändringar av regler för att avverka skog (MJU28)

Processen med att söka särskilt tillstånd för att kunna avverka skyddsskog och svårföryngrad skog ska upphävas. Istället gäller skogsvårdslagens generella krav på att meddela planerade avverkningar till Skogsstyrelsen. För fjällnära skog måste man även i fortsättningen söka tillstånd för avverkning. Ansökan ska innehålla en redogörelse om hur återväxten av skogen ska tryggas. Vid avverkning inom renskötselns året-runt-marker ska markägaren redovisa vad han eller hon tänker göra för att tillgodose rennäringens intressen. Det blir också förbud mot avverkning av skog inom renskötselns året-runt-marker om det innebär väsentligt bortfall av renbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:201 i denna del samt delvis bifall till proposition 2009/10:184 i denna del. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Förändringar av regler för att avverka skog (MJU28)

Processen med att söka särskilt tillstånd för att kunna avverka skyddsskog och svårföryngrad skog ska upphävas. Det föreslår regeringen i en proposition. Istället gäller skogsvårdslagens generella krav på att meddela planerade avverkningar till Skogsstyrelsen.

För fjällnära skog måste man även i fortsättningen söka tillstånd för avverkning. Ansökan ska innehålla en redogörelse om hur återväxten av skogen ska tryggas.

Vid avverkning inom renskötselns året-runt-marker ska markägaren redovisa vad han eller hon tänker göra för att tillgodose rennäringens intressen. Det blir också förbud mot avverkning av skog inom renskötselns året-runt-marker om det innebär väsentligt bortfall av renbete.

Miljö- och jordbruksutkottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.