God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (prop. 2003/04:105)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (FiU8)

Kommuner och landsting ska i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer som talar om hur man ska uppnå stabila finanser. Riksdagen godkänner regeringens förslag som handlar om ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om kommunerna och landstingen lyckats med målet om stabila finanser. Förslaget innebär också vissa ändringar av det nuvarande balanskravet. Kommuner och landsting får möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans om det finns särskilda skäl till detta. Den tid som kommuner och landsting har för att återställa ett negativt resultat i budgeten förlängs samtidigt med ett år - till tre år. Lagändringarna träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-09-16
Justering: 2004-10-12
Betänkande publicerat: 2004-10-20
Trycklov: 2004-10-19
Reservationer 8
Betänkande 2004/05:FIU8

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (FiU8)

Kommuner och landsting ska i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer som talar om hur man ska uppnå stabila finanser. Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag som handlar om ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om kommunerna och landstingen lyckats med målet om stabila finanser. Förslaget innebär också vissa ändringar av det nuvarande balanskravet. Kommuner och landsting får möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans om det finns särskilda skäl till detta. Den tid som kommuner och landsting har för att återställa ett negativt resultat i budgeten förlängs samtidigt med ett år - till tre år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2004 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-27
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:105 i denna del och avslår motion 2003/04:Fi43 yrkandena 3 och 5.

2. Behandling av delårsrapport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att kommuners och landstings delårsrapporter ska behandlas av fullmäktige.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:105 i denna del.

3. Bedömning av måluppfyllelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att revisorer ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:105 i denna del.

4. Förändringar av balanskravet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till förändringar i balanskravet för kommuner och landsting.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:105 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Fi34 yrkande 7 i denna del, 2003/04:Fi40 yrkande 2, 2003/04:Fi42 yrkande 1 i denna del och 2003/04:Fi43 yrkande 7.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m042013
c10912
fp39216
kd28005
v22008
mp15002
-0000
Totalt23953255

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Prövning av balanskravet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att balanskravet för kommuner och landsting ska prövas inom det politiska systemet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:105 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Fi34 yrkande 7 i denna del, 2003/04:Fi40 yrkande 3, 2003/04:Fi41 och 2003/04:Fi42 yrkande 1 i denna del.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m004312
c20011
fp04206
kd00285
v22008
mp15002
-0000
Totalt182427253

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar mot bakgrund av vad som ovan anförts och föreslagits de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
2. lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:105 i denna del.

7. Stabila planeringsförutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen anför dels om stabila förutsättningar för kommuner och landsting, dels om inrättandet av ett kommunalekonomiskt råd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:105 i denna del och avslår motionerna
2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 1,
2003/04:Fi42 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 2 och
2003/04:Fi43 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 1.

Reservation 5 (m, c, kd)
Reservation 6 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m043012
c02101
fp00426
kd02805
v22008
mp15002
-0000
Totalt163924252

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Finansieringsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Fi33 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 8 och
2003/04:Fi43 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 6.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

9. Kommunal skatteplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:Fi42 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 3.

Reservation 8 (m)

10. Ekonomisk hushållning på nationell nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:Fi43 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 2.