Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2018

Beslut

Rätten att närvara vid sin egen rättegång förstärks (JuU12)

Ett brottmål ska inte få avgöras när den som misstänks för brottet uteblir från en förhandling som hen inte delgivits en kallelse till. Ändringen innebär att svensk lagstiftning uppfyller EU:s direktiv om oskuldspresumtion och rätten att närvara vid sin egen rättegång.

EU-direktivet sätter upp minimiregler för att garantera brottsmisstänktas rättigheter under den rättsliga processen. Direktivet innebär bland annat att den misstänkte ska delges en kallelse om datum och tid för rättegången och information om varje rättsligt förhandlingstillfälle där skuldfrågan kan avgöras.

Regeringen föreslår att möjligheten att avgöra ett brottmål i den misstänktes frånvaro, trots att hen inte delgivits en kallelse till förhandlingen, tas bort ur rättegångsbalken. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 1 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-08
Trycklov: 2018-02-08
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:JuU12

Rätten att närvara vid sin egen rättegång förstärks (JuU12)

Ett brottmål ska inte få avgöras när den som misstänks för brottet uteblir från en förhandling som hen inte delgivits en kallelse till. Ändringen innebär att svensk lagstiftning uppfyller EU:s direktiv om oskuldspresumtion och rätten att närvara vid sin egen rättegång.

EU-direktivet sätter upp minimiregler för att garantera brottsmisstänktas rättigheter under den rättsliga processen. Direktivet innebär bland annat att den misstänkte ska delges en kallelse om datum och tid för rättegången och information om varje rättsligt förhandlingstillfälle där skuldfrågan kan avgöras.

Regeringen föreslår att möjligheten att avgöra ett brottmål i den misstänktes frånvaro, trots att hen inte delgivits en kallelse till förhandlingen, tas bort ur rättegångsbalken. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 april 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-14
Debatt i kammaren: 2018-02-15
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:58.

2. Förenklad delgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3953 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -).

Reservation 1 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 0 38 0 7
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 4
Totalt 256 39 0 54