Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

Civilutskottets bet 2019/20:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2020

Beslut

Nya krav som gäller byggnaders energiprestanda (CU18)

Det införs nya tekniska krav på byggnader när det gäller utrustning för laddning av elfordon. Vidare införs krav på att byggnader som har system för uppvärmning eller luftkonditionering som har en effekt över 70 kilowatt måste inspekteras regelbundet. De nya kraven införs i syfte att genomföra EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda i svensk rätt.

De ändrade reglerna börjar gälla den 15 maj 2020. Riksdagen sa ja till förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-26
bet 2019/20:CU18

Nya krav som gäller byggnaders energiprestanda (CU18)

Det ska införas nya tekniska krav på byggnader när det gäller utrustning för laddning av elfordon. Vidare införs krav på att byggnader som har system för uppvärmning eller luftkonditionering som har en effekt över 70 kilowatt måste inspekteras regelbundet. De nya kraven införs i syfte att genomföra EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda i svensk rätt.

De ändrade reglerna ska börja gälla den 15 maj 2020. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-01
Debatt i kammaren: 2020-04-02
4

Beslut

Beslut: 2020-04-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:81 punkterna 1 och 2.