Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Bestämmelser om avfallshantering ska förändras och förtydligas (MJU20)

Bestämmelserna om avfallshantering ska förändras och förtydligas i olika lagar. Det innebär bland annat att

  • definitioner och bestämmelser införs om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling av och kostnader för hantering av avfallet
  • kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas
  • bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs
  • kontrollplaner ska innehålla uppgifter om bygg- och rivningsavfall samt byggmaterial som kan återanvändas
  • sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för register med uppgifter om avfall.

Förändringarna är en anpassning till EU-direktiv på avfallsområdet. Syftet är bland annat att minska avfallsmängderna och öka återvinningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-14

Bestämmelser om avfallshantering ska förändras och förtydligas (MJU20)

Bestämmelserna om avfallshantering ska förändras och förtydligas i olika lagar. Det innebär bland annat att

  • definitioner och bestämmelser införs om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling av och kostnader för hantering av avfallet
  • kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas
  • bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs
  • kontrollplaner ska innehålla uppgifter om bygg- och rivningsavfall samt byggmaterial som kan återanvändas
  • sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för register med uppgifter om avfall.

Förändringarna är en anpassning till reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Syftet är bland annat att minska avfallsmängderna och öka återvinningen.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.