Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2014

Beslut

Åtgärder för effektivare energianvändning (NU18)

För att anpassa svenska regler till EU:s energieffektiviseringsdirektiv görs en rad lagändringar. Beslutet innebär bland annat att:

  • stora företag ska göra en energikartläggning vart fjärde år
  • leverantörer av el ska fakturera kunderna för den uppmätta förbrukningen av el, om leverantören har tillgång till mätvärden
  • nya krav införs på mätning av energiförbrukning i lägenheter
  • kraven skärps på att myndigheter ska använda energi mer effektivt.

Näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, delar regeringens bedömning om att det nu gällande svenska målet för energieffektivisering uppfyller EU-direktivets krav på ett vägledande nationellt mål. Utskottet håller också med regeringen om att befintliga metoder för att uppnå en effektivare energianvändning är att föredra framför att införa ett kvotpliktssystem med så kallade vita certifikat.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Huvuddelen av lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2014.

Utskottets förslag till beslut: Med en mindre ändring i regeringens förslag till ändring i naturgaslagen (2005:403) antar riksdagen regeringens lagförslag. I de fall utskottet har överlämnat den formella behandlingen till civilutskottet godtar riksdagen lagförslagen. Sammantager innebär detta att riksdagen bifaller förslagen i propositionen 2013/14:174 med den ändring i naturgaslagen som utskottet har föreslagit. De fyra motioner som har väckts i anslutning till propositionen avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Åtgärder för effektivare energianvändning (NU18)

För att anpassa svenska regler till EU:s energieffektiviseringsdirektiv föreslår regeringen en rad lagändringar. Förslaget innebär bland annat att:

  • stora företag ska göra en energikartläggning vart fjärde år
  • leverantörer av el ska fakturera kunderna för den uppmätta förbrukningen av el, om leverantören har tillgång till mätvärden
  • nya krav införs på mätning av energiförbrukning i lägenheter
  • kraven skärps på att myndigheter ska använda energi mer effektivt.

Näringsutskottet delar regeringens bedömning om att det nu gällande svenska målet för energieffektivisering uppfyller EU-direktivets krav på ett vägledande nationellt mål. Utskottet håller också med regeringen om att befintliga metoder för att uppnå en effektivare energianvändning är att föredra framför att införa ett kvotpliktssystem med så kallade vita certifikat.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Huvuddelen av lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.