Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2006

Beslut

Utökad rätt till familjeåterförening (SfU8)

Utlänningslagen ändras bland annat så att det blir lättare för vissa medlemmar ur kärnfamiljen att få uppehållstillstånd för att kunna förenas med sin familj i Sverige. Vidare ska uppehållstillstånd kunna vägras vid till exempel särlevnad, skenförhållanden, om ansökan om uppehållstillstånd grundar sig på oriktiga uppgifter eller om den som söker uppehållstillstånd utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Ändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Migrationsverket blir skyldigt att erbjuda den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening en DNA-analys så att han eller hon kan bevisa släktskapet. Riksdagen sade jag till regeringens förslag med den ändringen att lagändringarna ska börja gälla redan den 30 april 2006 förutom reglerna om DNA-analys som ska börja gälla den 1 juli 2006. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att undersöka hur Migrationsverket använder de regler som ska skydda kvinnor som har kommit till Sverige för att bo tillsammans med en man i landet och under förhållandet utsatts för våld. Om det visar sig att skyddet inte är tillräckligt bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändring.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall och delvis bifall till motionerna om misshandlade kvinnor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Utökad rätt till familjeåterförening (SfU8)

Utlänningslagen ändras bland annat så att det blir lättare för vissa medlemmar ur kärnfamiljen att få uppehållstillstånd för att kunna förenas med sin familj i Sverige. Vidare ska uppehållstillstånd kunna vägras vid till exempel särlevnad, skenförhållanden, om ansökan om uppehållstillstånd grundar sig på oriktiga uppgifter eller om den som söker uppehållstillstånd utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Förslagen grundar sig på ett EU-direktiv. Migrationsverket blir skyldigt att erbjuda den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening en DNA-analys så att han eller hon kan bevisa släktskapet. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger jag till regeringens förslag med den ändringen att lagändringarna ska börja gälla redan den 30 april 2006 förutom reglerna om DNA-analys som ska börja gälla den 1 juli 2006. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att undersöka hur Migrationsverket använder de regler som ska skydda kvinnor som har kommit till Sverige för att bo tillsammans med en man i landet och under förhållandet utsatts för våld. Om det visar sig att skyddet inte är tillräckligt bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.