Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelands- medborgares inresa och vistelse i forskningssyfte

Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2008

Beslut

Lättare för utländska forskare att forska i Sverige (UbU14)

Det ska bli enklare för forskare från länder utanför EU att forska i Sverige. Genom en ny lag anpassar sig Sverige till EU:s regler om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Det sade riksdagen ja till. Förslaget innebär bland annat att en godkänd forskningshuvudman ingår ett avtal med gästforskaren. Avtalet är en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd. Gästforskaren och dennes familjemedlemmar ska likställas med svenska medborgare vid beräkning av försäkringstid för sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt i fråga om rätten till studiehjälp. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-04-24
Betänkande publicerat: 2008-04-24
Trycklov: 2008-04-24
Betänkande 2007/08:UbU14

Lättare för utländska forskare att forska i Sverige (UbU14)

Det ska bli enklare för forskare från länder utanför EU att forska i Sverige. Genom en ny lag anpassar sig Sverige till EU:s regler om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Det föreslår utbildningsutskottet att riksdagen säger ja till.

Förslaget innebär bland annat att en godkänd forskningshuvudman ingår ett avtal med gästforskaren. Avtalet är en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd. Gästforskaren och dennes familjemedlemmar ska likställas med svenska medborgare vid beräkning av försäkringstid för sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt i fråga om rätten till studiehjälp.

Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juli 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-08
4

Beslut

Beslut: 2008-05-08
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:74 punkt 1.

2. Uppehållstillstånd för gästforskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:74 punkt 2.

3. Sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:74 punkt 3.

4. Studiestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:74 punkt 4.