Genomförande av EG-direktiv rörande el- och gasmarknaderna, m.m.

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2005

Beslut

EU-direktiv om el- och gasmarknaderna (NU14)

Riksdagen sade ja till regeringens och näringsutskottets förslag till ny naturgaslag och till ändringar i ellagen. Ändringarna krävs för att genomföra EU:s nya el- och gasmarknadsdirektiv. Beslutet innebär bland annat följande. Ett krav ställs på elleverantörerna att ange elens ursprung. En ny regel införs som innebär att i ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i en koncern vars elnät har minst 100 000 kunder får inte en styrelseledamot, vd eller firmatecknare samtidigt vara styrelseledamot, vd eller firmatecknare i ett företag som ägnar sig åt produktion av och handel med el. Här har riksdagen gjort en ändring i förhållande till regeringens förslag. En sänkt gräns för timvis mätning av elförbrukning och särredovisning av fjärrverksamhet införs. Den nya naturgaslagen innebär bland annat en öppning av marknaden och att bestämmelser om systemansvar införs. Riksdagen sade nej till motioner om leveranssäkerhet, som har lämnats in med anledning av stormen i januari 2005, och till motioner om reformerad elmarknad, elcertifikat, byte av leverantör, mellanstatlig samverkan, Euratom och kärnkraftsavvecklingen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-12
Justering: 2005-05-12
Betänkande publicerat: 2005-05-19
Trycklov: 2005-05-17
Reservationer 30
Betänkande 2004/05:NU14

EU-direktiv om el- och gasmarknaderna (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny naturgaslag och till ändringar i ellagen. Ändringarna krävs för att genomföra EU:s nya el- och gasmarknadsdirektiv. Innehållet i förslaget är bland annat följande. Ett krav ställs på elleverantörerna att ange elens ursprung. En ny regel införs som innebär att i ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i en koncern vars elnät har minst 100 000 kunder får inte en styrelseledamot, vd eller firmatecknare samtidigt vara styrelseledamot, vd eller firmatecknare i ett företag som ägnar sig åt produktion av och handel med el. Här vill utskottet dock ha en ändring i förhållande till regeringens förslag. Utöver detta godkänner utskottet regeringens förslag om en sänkt gräns för timvis mätning av elförbrukningen och om särredovisning av fjärrverksamhet. Förslagen till ny naturgaslag innebär bland annat en öppning av marknaden och att bestämmelser om systemansvar införs. Utskottet vill att riksdagen säger nej till motioner om leveranssäkerhet, som har lämnats in med anledning av stormen i januari 2005, och till motioner om reformerad elmarknad, elcertifikat, byte av leverantör, mellanstatlig samverkan, Euratom och kärnkraftsavvecklingen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-25
4

Beslut

Beslut: 2005-05-25
23 förslagspunkter, 19 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Naturgaslagstiftningens tillämpningsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 och avslår motionerna 2004/05:N17 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:N18 yrkande 3.

Reservation 1 (fp, kd)
Reservation 2 (mp)

2. Koncession för naturgas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N13 yrkande 3, 2004/05:N17 yrkandena 3-5, 2004/05:N410 yrkandena 9 och 16 samt 2004/05:N451.

Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (mp)

3. Systemansvar för naturgas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N15 yrkande 2 och 2004/05:N18 yrkande 6.

Reservation 5 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m04609
c18004
fp03909
kd02508
v24005
mp15002
-0001
Totalt175110064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Undantag för naturgasinfrastrukturprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N13 yrkande 4, 2004/05:N15 yrkande 3 och 2004/05:N17 yrkande 6.

Reservation 6 (m, fp, mp)

5. Tillsynens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motion 2004/05:N15 yrkande 4.

Reservation 7 (m, fp, kd)

6. Förslaget i övrigt rörande ny naturgaslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2004/05:62 i denna del.

7. Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N15 yrkande 5, 2004/05:N226, 2004/05:N410 yrkande 13 och 2004/05:N442.

Reservation 8 (m, fp, kd, mp)

8. Timvis mätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motion 2004/05:N15 yrkande 6.

Reservation 9 (m, fp, kd)
Reservation 10 (mp)

9. Avläsningsfrekvens och elräkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N237 yrkande 3, 2004/05:N325 och 2004/05:N405 yrkande 8 i denna del.

Reservation 11 (m, fp)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (mp)

10. Gränsöverskridande elhandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del.

11. Angivande av elens ursprung

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N13 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N14 yrkande 6, 2004/05:N15 yrkande 1 och 2004/05:N18 yrkande 7.

Reservation 14 (m, fp, kd)

12. Åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del.

13. Upprättande av övervaknngsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motion 2004/05:N18 yrkande 4.

Reservation 15 (kd)

14. Tariffer för överföring av el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:62 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N16 och 2004/05:N18 yrkande 5.

Reservation 16 (m, fp, kd)

15. Förslaget i övrigt rörande ellagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2004/05:62 i denna del.

16. Leveranssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkandena 5, 6 och 8, 2004/05:MJ6 yrkandena 21 och 22, 2004/05:MJ7 yrkande 1, 2004/05:MJ9 yrkandena 6 och 7, 2004/05:N12 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N237 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N266 yrkandena 1-3, 2004/05:N286, 2004/05:N382, 2004/05:N410 yrkande 18 och 2004/05:N414 yrkande 12.

Reservation 17 (m, fp, kd)
Reservation 18 (mp)

17. Reformerad elmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N17 yrkande 7, 2004/05:N295 och 2004/05:N307 yrkande 18.

Reservation 19 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c18004
fp39009
kd25008
v24005
mp01502
-0001
Totalt27115063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Elcertifikat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk455 yrkande 3, 2004/05:N228, 2004/05:N379 och 2004/05:N405 yrkande 17.

Reservation 20 (m, fp)
Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (mp)

19. Byte av elleverantör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N309 yrkande 11, 2004/05:N405 yrkande 8 i denna del och 2004/05:N410 yrkande 8.

Reservation 23 (m, fp, kd)
Reservation 24 (mp)

20. Mellanstatlig samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N18 yrkande 1, 2004/05:N264 yrkandena 1-3 och 2004/05:N309 yrkande 10.

Reservation 25 (m, fp, kd)

21. Euratom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi248 yrkande 4.

Reservation 26 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m45109
c18004
fp39009
kd24108
v02405
mp11402
-0001
Totalt24740062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N215, 2004/05:N248, 2004/05:N298 yrkandena 5-7 och 2004/05:N378.

Reservation 27 (fp, mp)
Reservation 28 (kd)

23. Den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 10, 2004/05:N13 yrkande 5, 2004/05:N14 yrkandena 1-5 och 7 samt 2004/05:N18 yrkande 2.

Reservation 29 (m, fp, kd)
Reservation 30 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m00469
c18004
fp00399
kd00258
v24005
mp01502
-0001
Totalt1621511062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c18004
fp03909
kd02508
v24005
mp00152
-0001
Totalt1621101562

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag