Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2012

Beslut

Förbättrat informationsutbyte mellan skattemyndigheter inom EU (SkU8)

En ny lag ska förbättra informationsutbytet mellan Skatteverket och motsvarande myndigheter i andra EU-länderna. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv. Skatteverket ska kunna lämna ut upplysningar till motsvarande myndigheter i andra EU-länder, tillåta besök från dessa myndigheter på Skatteverkets kontor, göra utredningar för att få fram uppgifter som andra EU-länder begärt ut och hjälpa till med delgivning av beslut. I den nya lagen ingår också sekretessregler. Bland annat får EU-kommissionens rapporter och dokument inte offentliggöras utan kommissionens uttryckliga samtycke. Rapporterna innehåller uppgifter och statistik för analysändamål. Sekretessen ska gälla i högst fyrtio år. Uppgifterna i EU-kommissionens rapporter och dokument ska vara föremål för tystnadsplikt och inte omfattas av meddelarfriheten, rätten att lämna ut uppgifter till media för publicering.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen påpekade också att det är viktigt att den långtgående svenska meddelarfriheten uppmärksammas under förhandlingsarbetet i EU. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma i ett annat sammanhang och redogöra för hur regeringen avser att följa utvecklingen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets lagförslag. Tillkännagivande om att regeringen bör redovisa noggranna överväganden i fråga om inskränkningar av meddelarfriheten och sekretessbestämmelsers utformning.
Riksdagens beslut: Kammaren avslog ett yrkande om att ett av lagförslagen (17 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen) skulle vilandeförklaras enligt 2 kap. 22 § regeringsformen och biföll utskottets förslag, dvs. att lagförslaget skulle antas i den delen, med 5/6 majoritet. Även i övrigt biföll kammaren utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Förbättrat informationsutbyte mellan skattemyndigheter inom EU (SkU8)

En ny lag ska förbättra informationsutbytet mellan Skatteverket och motsvarande myndigheter i andra EU-länderna. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv. Skatteverket ska kunna lämna ut upplysningar till motsvarande myndigheter i andra EU-länder, tillåta besök från dessa myndigheter på Skatteverkets kontor, göra utredningar för att få fram uppgifter som andra EU-länder begärt ut och hjälpa till med delgivning av beslut. I förslaget ingår också sekretessregler. Bland annat får EU-kommissionens rapporter och dokument inte offentliggöras utan kommissionens uttryckliga samtycke. Rapporterna innehåller uppgifter och statistik för analysändamål. Sekretessen ska gälla i högst fyrtio år. Uppgifterna i EU-kommissionens rapporter och dokument ska vara föremål för tystnadsplikt och inte omfattas av meddelarfriheten, rätten att lämna ut uppgifter till media för publicering.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet påpekar också att det är viktigt att den långtgående svenska meddelarfriheten uppmärksammas under förhandlingsarbetet i EU. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma i ett annat sammanhang och redogöra för hur regeringen avser att följa utvecklingen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.