Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Lagändringar för att genomföra EU:s barnrättsdirektiv i Sverige (JuU21)

2016 antog EU det så kallade barnrättsdirektivet, som ska garantera att barn som är misstänkta eller åtalade för brott behandlas på ett rättssäkert sätt. Nu föreslår regeringen ett antal ändringar i svenska lagar, bland annat för att införa direktivet i svensk rätt. Regeringen föreslår att åklagare i vissa fall ska bli skyldiga att anmäla en försvarare till rätten som olämplig. För att undvika att den åtalade eller misstänkte står utan försvarare ska domstolen i vissa fall kunna utse en offentlig försvarare utöver den försvarare som den misstänkte själv har utsett. Ett barn som blir myndig medan han eller hon är frihetsberövad ska i vissa fall kunna fortsätta vara placerad tillsammans med andra barn.

Regeringen föreslår också att arbetsgivare ska få ökade möjligheter att ersätta en offentlig funktionär för hans eller hennes rättegångskostnader och att övervakningsnämnderna ska få möjlighet att lämna information om förenklad delgivning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna gäller från den 11 juni 2019. Riksdagen sa också nej till fyra förslag i motioner som rör lagändringarna med anledning av barnrättsdirektivet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag till fyra yrkanden i två följdmotioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-26
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:JuU21

Lagändringar för att genomföra EU:s barnrättsdirektiv i Sverige (JuU21)

2016 antog EU det så kallade barnrättsdirektivet, som ska garantera att barn som är misstänkta eller åtalade för brott behandlas på ett rättssäkert sätt. Nu föreslår regeringen ett antal ändringar i svenska lagar, bland annat för att införa direktivet i svensk rätt. Regeringen föreslår att åklagare i vissa fall ska bli skyldiga att anmäla en försvarare till rätten som olämplig. För att undvika att den åtalade eller misstänkte står utan försvarare ska domstolen i vissa fall kunna utse en offentlig försvarare utöver den försvarare som den misstänkte själv har utsett. Ett barn som blir myndig medan han eller hon är frihetsberövad ska i vissa fall kunna fortsätta vara placerad tillsammans med andra barn.

Regeringen föreslår också att arbetsgivare ska få ökade möjligheter att ersätta en offentlig funktionär för hans eller hennes rättegångskostnader och att övervakningsnämnderna ska få möjlighet att lämna information om förenklad delgivning.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 11 juni 2019. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till fyra förslag i motioner som rör lagändringarna med anledning av barnrättsdirektivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av barnrättsdirektivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i häkteslagen (2010:611).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:71 punkterna 1 och 3.

2. Barnrättsdirektivets tillämpningsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3049 av Jonny Cato Hansson och Helena Vilhelmsson (båda C) yrkande 1.

Reservation 1 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 0 28 0 3
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 16 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 269 44 0 36


3. Åklagares möjlighet att inleda s.k. bevistalan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3044 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2018/19:3049 av Jonny Cato Hansson och Helena Vilhelmsson (båda C) yrkande 2.

4. Alternativ till häktning för misstänkta under 18 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3044 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 288 25 0 36


5. Offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:71 punkt 2.