Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Regler för biodrivmedel EU-anpassas (MJU6)

Regeringen vill göra ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna är en anpassning till EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Bland annat innebär ändringen två saker för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. Dels föreslås ändrade definitioner av vad som är avfall och restprodukter som får användas till biodrivmedel, dels ändras kraven när det gäller minskningen av växthusgasutsläpp.

Regeringen föreslår även ett mål om hur stor andelen avancerade biodrivmedel ska vara år 2020: Minst 0,5 procent av de 10 procentenheter som utgör förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen riktade dock två tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen att dels göra en analys av konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel, dels verka för långsiktiga villkor för biodrivmedel.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår med bifall till motion 2017/18:324 yrkandena 1 och 3 ett tillkännagivande om en analys av konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel 10 bör göras och om att en utredning av konsekvenser ska göras innan föreskrifter meddelas om bl.a. vad som ska avses med begreppet restprodukt Utskottet föreslår med bifall till motion 2017/18:324 yrkande 2 ett tillkännagivande om vikten av förutsägbara och långsiktiga villkor för biodrivmedel. Avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-10-12, 2017-10-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.