Gemensamt konsumentskydd i EU

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2013

Beslut

Starkare konsumentskydd vid handel på distans och på offentliga platser (CU7)

Konsumentskyddet stärks. Det gäller framför allt i situationer där försäljningen sker på distans, till exempel via en webbplats, eller utanför affärslokaler. En konsument som ingår ett avtal på offentlig plats som en gata, ett köpcentrum eller en badstrand ska ha ångerrätt på sitt köp. Den som beställer en vara eller en tjänst via en webbplats ska vara bunden av beställningen bara om han eller hon uttryckligen har gått med på att betala för varan eller tjänsten. Det blir också tydligare vilket informationsansvar försäljaren har när försäljningen sker på distans eller utanför affärslokaler.

I vissa delar ska konsumentskyddet stärkas vid alla typer av avtal, även sådana som görs i en affär. Om köparen i efterhand behöver kontakta säljaren ska det till exempel inte vara tillåtet att endast ha ett betalnummer som köparen kan ringa för att få kontakt.

De nya bestämmelserna, som bygger på ett EU-direktiv, gäller från den 13 juni 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
Betänkande 2013/14:CU7

Starkare konsumentskydd vid handel på distans och på offentliga platser (CU7)

Konsumentskyddet ska stärkas. Det gäller framför allt i situationer där försäljningen sker på distans, till exempel via en webbplats, eller utanför affärslokaler. En konsument som ingår ett avtal på offentlig plats som en gata, ett köpcentrum eller en badstrand ska ha ångerrätt på sitt köp. Den som beställer en vara eller en tjänst via en webbplats ska vara bunden av beställningen bara om han eller hon uttryckligen har gått med på att betala för varan eller tjänsten. Det ska också bli tydligare vilket informationsansvar försäljaren har när försäljningen sker på distans eller utanför affärslokaler.

I vissa delar ska konsumentskyddet stärkas vid alla typer av avtal, även sådana som görs i en affär. Om köparen i efterhand behöver kontakta säljaren ska det till exempel inte vara tillåtet att endast ha ett betalnummer som köparen kan ringa för att få kontakt.

De nya bestämmelserna, som bygger på ett EU-direktiv, ska gälla från den 13 juni 2014. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-11
4

Beslut

Beslut: 2013-12-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gemensamt konsumentskydd i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932) med den ändringen att 13 och 43 §§ får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur med den ändringen att 22 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
3. lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
4. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
5. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
6. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
7. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846),
8. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med den ändringen att 39 kap. 5 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:15 punkterna 1-8.