Funktionshindersfrågor

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2012

Beslut

Riksdagen vill skynda på arbetet med frågan om personlig assistans (SoU13)

Riksdagen vill att det pågående arbetet med frågan om personlig assistans för personer med funktionsnedsättning ska påskyndas. Riksdagen gjord ett tillkännagivande till regeringen. Det är viktigt, anser riksdagen, att intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, upprätthålls.

Socialutskottet har fått veta att regeringen kommer att ge Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ett uppdrag som innebär att ett underlag ska tas fram för att kunna bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, såväl vid nybeviljande som vid tvåårsomprövning av sådana beslut.

Riksdagen anser att ISF ska delredovisa sina slutsatser senast i december 2012. Därefter vill riksdagen att regeringen skyndsamt ska återkomma till utskottet med en bedömning av delredovisningen och eventuella behov av åtgärder för att upprätthålla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast i oktober 2014. Riksdagen betonar vikten av att handikapporganisationer och andra brukarorganisationer får medverka i uppdragets genomförande genom att får möjlighet att ge sina synpunkter.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om funktionshindersfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottsinitiativ om att arbetet med frågan om personlig assistans bör påskyndas. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Socialutskottet vill skynda på arbetet med frågan om personlig assistans (SoU13)

Socialutskottet vill att det pågående arbetet med frågan om personlig assistans för personer med funktionsnedsättning ska påskyndas. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Det är viktigt, anser utskottet, att intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, upprätthålls.

Socialutskottet har fått veta att regeringen kommer att ge Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ett uppdrag som innebär att ett underlag ska tas fram för att kunna bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, såväl vid nybeviljande som vid tvåårsomprövning av sådana beslut.

Socialutskottet anser att ISF ska delredovisa sina slutsatser senast i december 2012. Därefter vill utskottet att regeringen skyndsamt ska återkomma till utskottet med en bedömning av delredovisningen och eventuella behov av åtgärder för att upprätthålla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast i oktober 2014. Utskottet betonar vikten av att handikapporganisationer och andra brukarorganisationer får medverka i uppdragets genomförande genom att får möjlighet att ge sina synpunkter.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om funktionshindersfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.