Frihet från förtryck – Sveriges demokratibistånd

Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2009

Beslut

Redogörelse för Sveriges demokratibistånd (UU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges demokratibistånd. Utrikesutskottet har i sitt arbete med regeringens skrivelse och ledamöternas motioner behandlat övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete och lyft fram de medborgerliga och politiska rättigheternas betydelse. Utskottet redovisar sin syn på frågor om demokratins och rättsstatens institutioner och procedurer, demokratins aktörer samt på demokratifrämjande utvecklingspolitik via EU respektive multilaterala organ. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2009-02-17, 2009-02-10

Redogörelse för Sveriges demokratibistånd (UU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges demokratibistånd. Utrikesutskottet har i sitt arbete med regeringens skrivelse och ledmöternas motioner behandlat övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete och lyft fram de medborgerliga och politiska rättigheternas betydelse. Utskottet redovisar sin syn på frågor om demokratins och rättsstatens institutioner och procedurer, demokratins aktörer samt på demokratifrämjande utvecklingspolitik via EU respektive multilaterala organ. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.