Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Nytt mål för politiken för IT-samhället (TU4)

Riksdagen beslutade om ett nytt mål för politiken för informationssamhället. Det innebär att Sverige ska utvecklas till ett hållbart informationssamhälle för alla. Riksdagen beslutade också om delmål för politiken, som gäller kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet. En ny lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet börjar gälla den 1 juli 2006. Lagen syftar till en säker och effektiv administration av nationella toppdomäner för Sverige (till exempel se) och till att möjliggöra statlig insyn i och tillsyn över administrationen. Det ska vidare bli möjligt att få ledningsrätt för tomma tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen ska användas för att senare genom den dra fram en ledning som ingår i till exempel ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. Andra lagändringar innebär att även mobiloperatörer ska vara skyldiga att tillhandahålla specificerade telefonräkningar. En marknadsdominant ska vidare kunna vara tvungen att tillhandahålla ett minimiutbud av hyrda förbindelser och tillämpa kostnadsorienterad prissättning. Dessa lagändringar ska träda i kraft den 1 april i stället för den 1 februari 2006 som regeringen föreslagit.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-11-10, 2005-11-22

Nytt mål för politiken för IT-samhället (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett nytt mål för politiken för informationssamhället. Det innebär att Sverige ska utvecklas till ett hållbart informationssamhälle för alla. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner förslagen om delmål för politiken, som gäller kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet. En ny lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet börjar gälla den 1 juli 2006. Lagen syftar till en säker och effektiv administration av nationella toppdomäner för Sverige (till exempel se) och till att möjliggöra statlig insyn i och tillsyn över administrationen. Det ska vidare bli möjligt att få ledningsrätt för tomma tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen ska användas för att senare genom den dra fram en ledning som ingår i till exempel ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. Andra lagändringar innebär att även mobiloperatörer ska vara skyldiga att tillhandahålla specificerade telefonräkningar. En marknadsdominant ska vidare kunna vara tvungen att tillhandahålla ett minimiutbud av hyrda förbindelser och tillämpa kostnadsorienterad prissättning. Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner dessa lagförslag med den ändringen att de ska träda i kraft den 1 april i stället för den 1 februari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.