Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 1998

Beslut

Arkitektur, formgivning och design (KrU14)

Riksdagen godkände regeringens förslag till mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design. Vidare beslutades om ändringar i väglagen, plan- och bygglagen och lagen om byggande av järnväg så att det tydligt framgår att estetiska värden ska beaktas och tas till vara vid utformningen av vår byggda miljö. Ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inrättades inom området formgivning och design.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.