Fossiloberoende transporter

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Ökad användning av biodrivmedel i flygtrafiken (TU12)

För att minska flygtrafikens klimatpåverkan bör användning av biodrivmedel stödjas. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att genom lämpliga styrmedel främja användningen av biodrivmedel. Bland annat ska möjligheten att införa olika start- och landningsavgifter beroende på vilket bränsle som används ses över.

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa till skillnad från fossila bränslen.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att den bör främja användningen av biodrivmedel i luftfarten genom lämpliga styrmedel och åtgärder så som bl.a. att undersöka möjligheten att differentiera start- och landningsavgifter baserat på bränsle. Bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Ökad användning av biodrivmedel i flygtrafiken (TU12)

För att minska flygtrafikens klimatpåverkan bör användning av biodrivmedel stödjas. Det anser trafikutskottet och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att främja användningen av biodrivmedel genom lämpliga styrmedel. Bland annat ska möjligheten att införa olika start- och landningsavgifter beroende på vilket bränsle som används ses över. Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa till skillnad från fossila bränslen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.