Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2009

Beslut

Tydligare kriterier vid ägarprövningar (FiU32)

Riksdagen sa ja till ett antal lagändringar på det finansiella området, bland annat lagen om bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelselagen och lagen om värdepappersmarknaden. Ändringarna grundar sig på ett EU-direktiv inom finansmarknadsområdet som har till syfte att tydliggöra vilka kriterier som varje lands myndigheter får väga in vid ägarprövningar och hur handläggningen ska gå till. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Tydligare kriterier vid ägarprövningar (FiU32)

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett antal lagändringar på det finansiella området, bland annat lagen om bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelselagen och lagen om värdepappersmarknaden. Ändringarna grundar sig på ett EU-direktiv inom finansmarknadsområdet som har till syfte att tydliggöra vilka kriterier som varje lands myndigheter får väga in vid ägarprövningar och hur handläggningen ska gå till. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.