Fortsatt arbete för en säker vägtrafik

Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2004

Beslut

Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (TU2)

Säkerheten på vägarna måste bli bättre. Antalet döda och skadade i vägtrafiken minskar inte i den takt som är förenlig med riksdagens trafiksäkerhetsmål. Riksdagen anser att samhället måste ta i med krafttag för antalet dödade och skadade i trafiken ska minska. De som kör måste bli bättre på att följa trafikreglerna, framför allt när det gäller hastigheter, nykterhet och att använda bilbälte. Alkohol och droger måste bort från vägarna. Tidsplanen för att installera alkolås i hela eller delar av fordonsfloran ska därför enligt riksdagen förkortas ifall detta visar sig möjligt. Riksdagen anser att en sänkning av den verkliga hastigheten på vägarna är nödvändig för att trafiksäkhetsmålet för år 2007 ska kunna nås.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (TU2)

Säkerheten på vägarna måste bli bättre. Antalet döda och skadade i vägtrafiken minskar inte i den takt som är förenlig med riksdagens trafiksäkerhetsmål. Trafikutskottet anser att samhället måste ta i med krafttag för antalet dödade och skadade i trafiken ska minska. De som kör måste bli bättre på att följa trafikreglerna, framför allt när det gäller hastigheter, nykterhet och att använda bilbälte. Alkohol och droger måste bort från vägarna. Tidsplanen för att installera alkolås i hela eller delar av fordonsfloran därför enligt trafikutskottet förkortas ifall detta visar sig möjligt. Trafikutskottet anser att en sänkning av den verkliga hastigheten på vägarna är nödvändig för att trafiksäkhetsmålet för år 2007 ska kunna nås.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.