Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Riktlinjer för forskning och ny teknik för framtidens energisystem (NU19)

Riksdagen beslutade om riktlinjerna för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Verksamheten ska få långsiktiga förutsättningar och hanteras som övriga forskningsanslag i statsbudgeten. Uppföljning och oberoende utvärdering ska genomföras vart fjärde år som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Energimyndigheten ska utifrån övergripande mål ha ansvaret för att utforma insatserna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Riktlinjer för forskning och ny teknik för framtidens energisystem (NU19)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till riktlinjerna för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Verksamheten ska få långsiktiga förutsättningar och hanteras som övriga forskningsanslag i statsbudgeten. Uppföljning och oberoende utvärdering ska genomföras vart fjärde år som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Energimyndigheten ska utifrån övergripande mål ha ansvaret för att utforma insatserna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.