Forskning för ett bättre liv

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2005

Beslut

Forskning (UbU15)

Riksdagen godkände regeringens förslag dels att inga nya nationella forskningsanläggningar ska inrättas, dels att regeringen ska få avyttra hela eller delar av aktiekapitalet i det nu statligt helägda Imego AB.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Forskning (UbU15)

Regeringen har redovisat sina bedömningar av hur de ytterligare resurser till forskning under perioden 2005-2008 som aviserades i budgetpropositionen för 2005 ska fördelas mellan olika ändamål. Regeringen föreslår också dels att inga nya nationella forskningsanläggningar ska inrättas, dels att regeringen ska få avyttra hela eller delar av aktiekapitalet i det nu statligt helägda Imego AB. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.