Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna ge flyktingstatus (SfU4)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att personer som riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna få flyktingstatus. Beslutet innebär att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning och som enligt nuvarande bestämmelser ges skydd som "skyddsbehövande i övrigt " istället ska få skydd som flyktingar. Tanken med beslutet är att ge dessa personer ett starkare skydd i praktiken. Lagändringen berör till exempel homosexuella eller kvinnor som riskerar könsstympning eller så kallat hedersrelaterat våld. I dag räknas förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning som grunder för flyktingskap. Lagändringarna börjar gälla samtidigt som den nya utlänningslagen, den 31 mars 2006. På förslag från socialförsäkringsutskottet gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att personer som blivit utsatta för människohandel, så kallad trafficking, ska kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Förutsättningen ska vara att de ställt upp som vittne i en rättegång eller medverkat som målsägande och att de därmed behöver skydd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner angående offer för människohandel. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna ge flyktingstatus (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att personer som riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna få flyktingstatus. Förslaget innebär att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning och som enligt nuvarande bestämmelser ges skydd som "skyddsbehövande i övrigt" istället ska få skydd som flyktingar. Tanken med förslaget är att ge dessa personer ett starkare skydd i praktiken. Lagändringen berör till exempel homosexuella eller kvinnor som riskerar könsstympning eller så kallat hedersrelaterat våld. I dag räknas förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning som grunder för flyktingskap. Lagändringarna föreslås börja gälla samtidigt som den nya utlänningslagen, den 31 mars 2006. Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att personer som blivit utsatta för människohandel, så kallad trafficking, ska kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Förutsättningen ska vara att de ställt upp som vittne i en rättegång eller medverkat som målsägande och att de därmed behöver skydd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.