Företrädaransvar mm

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 oktober 2003

Beslut

Betalningsansvar för företrädare för juridiska personer (SkU5)

Reglerna om betalningsansvar för företrädare för juridiska personer ändras så att samma regler gäller som innan skattebetalningslagen började gälla 1997. Bakgrunden är att de nya bestämmelserna i skattebetalningslagen kan ha inneburit ett skärpt betalningsansvar för företrädare för juridiska personer, trots att en sådan följd inte varit avsikten. (Se även 1999/2000:SkU24 .)

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna 2002/03:128 och 2002/03:99 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-09-17
Justering: 2003-10-14
Betänkande publicerat: 2003-10-22
Trycklov: 2003-10-20
Reservationer 5
Betänkande 2003/04:SKU5

Betalningsansvar för företrädare för juridiska personer (SkU5)

Reglerna om betalningsansvar för företrädare för juridiska personer ändras så att samma regler gäller som innan skattebetalningslagen började gälla 1997. Bakgrunden är att de nya bestämmelserna i skattebetalningslagen kan ha inneburit ett skärpt betalningsansvar för företrädare för juridiska personer, trots att en sådan följd inte varit avsikten. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. (Se även 1999/2000:SkU24.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-10-30
4

Beslut

Beslut: 2003-10-30
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omformulering av förutsättningarna för företrädaransvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om omformulering av förutsättningarna för företrädaransvar m.m.
Riksdagen godtar regeringens förslag om omformulering av förutsättningarna för företrädaransvar m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:128 i denna del.

2. Definition av begreppet företrädare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk21 yrkande 2.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m431011
c15007
fp033015
kd24009
v23007
mp13004
-0000
Totalt23634079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Allmän förvaltningsdomstol som första instans m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om allmän förvaltningsdomstol som första instans m.m.
Riksdagen godtar regeringens förslag om allmän förvaltningsdomstol som första instans m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:128 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Sk20 i denna del och 2002/03:Sk21 yrkande 1 i denna del.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01507
fp033015
kd02409
v23007
mp13004
-0000
Totalt154115080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skyndsam handläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om skyndsam handläggning.
Riksdagen godtar regeringens förslag om skyndsam handläggning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:128 i denna del och avslår motion 2002/03:Sk19 yrkande 1.

Reservation 3 (kd)

5. Muntlig förhandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om muntlig förhandling.
Riksdagen godtar regeringens förslag om muntlig förhandling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:128 i denna del och avslår motion 2002/03:Sk19 yrkande 2.

Reservation 4 (kd)

6. Kontrolluppgift vid betalningar till och från utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:128 i denna del.

7. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
2. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
3. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,
4. lag om ändring i tullagen (2000:1281) och
5. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
2. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
3. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,
4. lag om ändring i tullagen (2000:1281) och
5. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2002/03:99 i denna del och 2002/03:128 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Sk20 i denna del och 2002/03:Sk21 yrkande 1 i denna del.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)