Förenklingar i anläggningslagen

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

Förenklingar i anläggningslagen (CU12)

Reglerna om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar i anläggningslagen ändras. Syftet är att göra handläggningen av vissa ärenden enklare och rätten till ersättning mer enhetlig. Bland annat införs en ny ersättningsgrund i fall där en gemensamhetsanläggning eller vägupplåtelse begränsas eller upphävs. En sådan rätt till ersättning finns redan i andra liknande situationer. Handläggningen av vissa ärenden ska förenklas. Kulturreservat ska jämställas med en fastighet. Ett natur- eller kulturreservat ska företrädas av den som har beslutat om reservatet, det vill säga länsstyrelsen eller kommunen.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-19
Justering: 2015-05-26
Trycklov: 2015-05-28
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:CU12

Alla beredningar i utskottet

2015-05-19, 2015-04-23

Förenklingar i anläggningslagen (CU12)

Reglerna om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar i anläggningslagen ändras. Syftet är att göra handläggningen av vissa ärenden enklare och rätten till ersättning mer enhetlig. Bland annat införs en ny ersättningsgrund i fall där en gemensamhetsanläggning eller vägupplåtelse begränsas eller upphävs. En sådan rätt till ersättning finns redan i andra liknande situationer. Handläggningen av vissa ärenden ska förenklas. Kulturreservat ska jämställas med en fastighet. Ett natur- eller kulturreservat ska företrädas av den som har beslutat om reservatet, det vill säga länsstyrelsen eller kommunen.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-02
Debatt i kammaren: 2015-06-03
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),


2. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149), 


3. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:71 punkterna 1-3 och avslår motionerna

2014/15:3053 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkande 2,

2014/15:3057 av Caroline Szyber (KD),

2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) och

2014/15:3058 av Ola Johansson (C) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 103 0 0 10
M 1 76 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 183 125 0 41


2. Rätt att anordna gång- och cykelvägar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3053 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 2 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 104 0 0 9
M 76 1 0 7
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 289 18 0 42


3. Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3058 av Ola Johansson (C) yrkande 2 och

2014/15:1310 av Per Åsling (C) yrkande 1.

Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 103 0 0 10
M 77 0 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 290 18 0 41