Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1998

Beslut

Kontroll av tobak och alkohol (SkU28)

Riksdagen beslutade om en ny lag om punktskattekontroll. Tullmyndigheten fick därmed befogenhet att undersöka om en postförsändelse innehåller alkohol- eller tobaksvaror och att öppna försändelsen när det finns anledning att anta att den innehåller alkohol- eller tobaksvaror. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att årligen i en rapport återkomma till riksdagen och informera om hur många postförsändelser som granskats, öppnats och med vilket resultat. Den nya lagen ger tullen även befogenhet att kontrollera vägtransporter. I vissa fall ska tullen kunna omhänderta skattepliktiga varor för att utreda om skatt för varan ska betalas i Sverige. Alkoholdrycker och tobaksvaror som förs in av resande för privat bruk ska kunna omhändertas av tullen om det finns en påtaglig risk att den skattskyldige inte kommer att betala skatten. Riksdagen beslutade även om en ny lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.