Socialförsäkringsutskottets betänkande
1993/94:SFU15

Föräldraförsäkring


Innehåll

1993/94
SfU15

Sammanfattning

I betänkandet behandlas dels förslag i propositionerna
1993/94:147 och 1993/94:220 om ändrade regler inom
föräldraförsäkringen, dels förslag till anslag till
föräldraförsäkringen i proposition 1993/94:147. Vidare behandlas
förslag om ändrade regler för vårdbidrag i proposition
1993/94:220 samt vissa motioner från den allmänna motionstiden
och motioner som väckts med anledning av propositionerna.
I proposition 1993/94:147 föreslås att föräldrapenningen delas
lika mellan föräldrar som båda är vårdnadshavare till ett barn.
Alla dagar med föräldrapenning utom 30 föreslås kunna överlåtas
till den andra föräldern. I de fall en förälder på grund av
sjukdom eller handikapp varaktigt saknar förmåga att vårda
barnet skall det enligt regeringen vara möjligt att överlåta
alla dagar. Vidare föreslås att ersättningsnivån på
föräldrapenningen i samband med barns födelse sänks till 80 %
utom för de 30 dagar som vardera föräldern inte får överlåta.
Arbetsmarknadsutskottet har i yttrande, 1993/94:AU6y, till
utskottet tillstyrkt regeringens förslag.
I proposition 1993/94:220 föreslås begränsningar i möjligheten
att erhålla föräldrapenning under semesterledighet och under tid
som normalt är arbetsfri för föräldern samt vissa förändringar
vid tillämpningen av den s.k. 2,5-årsregeln. I samma proposition
föreslås även att föräldrar skall kunna överlåta tillfällig
föräldrapenning vid vård av sjukt barn till annan försäkrad
person och att i samband med uttag av s.k. kontaktdagar
ersättning skall kunna utges oavsett om barnet är i samhällets
eller i privat barnomsorg.
 Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Utskottet anser
dock att regeringen bör återkomma med förslag till mer
preciserad lagstiftning vad avser föräldrapenning under
arbetsfri tid.
Till betänkandet har fogats sex reservationer, ett särskilt
yttrande och meningsyttring.

Propositionerna

Proposition 1993/94:100
Regeringen (Socialdepartementet) har i proposition
1993/94:100, bilaga 6 under littera A 3 Bidrag till
föräldraförsäkringen föreslagit riksdagen att, i avvaktan på en
särskild proposition i ämnet, till Bidrag till
föräldraförsäkringen för budgetåret 1994/95 beräkna ett
förslagsanslag på 2 759 500 000 kr.
Proposition 1993/94:147
Regeringen (Socialdepartementet) har, såvitt nu är i fråga, i
proposition 1993/94:147 föreslagit riksdagen att
1. anta det i propositionen framlagda förslaget till
lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
5. till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret
1994/95 under femte huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag på 2
738 000 000 kr.
Övriga delar av propositionen behandlas i betänkande
1993/94:AU17.
Proposition 1993/94:220
Regeringen (Socialdepartementet) har, såvitt nu är i fråga, i
proposition 1993/94:220 föreslagit riksdagen att anta de i
propositionen framlagda förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
(delvis),
4. lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för
vård av barn, m.m.,
5. lag om ändring i semesterlagen (1977:480).
Lagförslagen 4 och 5 finns i bilaga 1 till betänkandet.
Övriga delar av propositionen behandlas i betänkandena
1993/94:SfU20 och 1993/94:SoU33.

Motionerna

Motioner väckta under den allmänna motionstiden 1993/94
1993/94:Sf205 av Anne Rhenman (-) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
sänkt ersättningsnivå i föräldraförsäkringen.
1993/94:Sf210 av Birger Andersson och Marianne Andersson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ändringar i föräldraförsäkringen
vad avser tillfällig föräldrapenning.
1993/94:Sf211 av Birger Andersson och Marianne Andersson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ändringar i
föräldraförsäkringen.
1993/94:Sf215 av Birgitta Carlsson (c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om valfriheten inom föräldraförsäkringen.
1993/94:Sf227 av Ingvar Svensson (kds) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om behovet av att skyndsamt utreda frågan om
en förbättrad föräldraförsäkring vid trilling- och
fyrlingfödsel.
1993/94:Sf240 av Martin Nilsson (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om att minst en månad av de tolv månaderna i
föräldraförsäkringen skall tas ut vardera av de båda
föräldrarna.
1993/94:Sf267 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl.
(fp) vari yrkas att riksdagen antar i motionen framlagt förslag
till
lag om ändring i 4 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
1993/94:Sf271 av Ian Wachtmeister och Arne Jansson (nyd) vari
yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om utredning av en grundskyddsmodell inom
föräldraförsäkringen,
7. att riksdagen beslutar sänka ersättningsnivån i
föräldraförsäkringen från 90 % till 80 %,
8. att riksdagen beslutar sänka taket i föräldraförsäkringen
från 7,5 basbelopp till 5,5 basbelopp,
10. att riksdagen till Bidrag till föräldraförsäkringen för
budgetåret 1994/95 anvisar 785 000 000 kr mindre än vad
regeringen föreslagit eller således 1 974 500 000 kr,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att minska antalet dagar med
föräldrapenning från ett år till 9 månader,
16. att riksdagen som sin mening ger regerigen till känna vad
i motionen anförts om en samtidig successiv sänkning till 70 %
inom föräldraförsäkringen.
1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om föräldraförsäkringen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om kvoterad föräldraledighet.
Motioner väckta med anledning av proposition 1993/94:147
1993/94:A42 av My Persson och Inger René (m) vari yrkas att
riksdagen beslutar att en "pappamånad" införs endast i det fall
riksdagen bifaller förslaget om införande av vårdnadsbidrag.
1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson
(nyd) vari yrkas
3. att riksdagen avslår regeringens förslag beträffande
föräldraförsäkringen,
5. att riksdagen beslutar sänka ersättningsnivån i
föräldraförsäkringen från 90 % till 80 %.
1993/94:A44 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
7. att riksdagen avslår regeringens förslag till ändring av
6 § lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
8. att riksdagen till Bidrag för föräldraförsäkringen för
budgetåret 1994/95 på förslagsanslag anvisar 150 000 000 kr
utöver vad regeringen föreslagit eller således 2 888 000 000 kr.
Motion väckt med anledning av proposition 1993/94:220
1993/94:Sf44 av Arne Jansson (nyd) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att föräldrapenning för arbetsfri
dag endast får utges om föräldrapenning uppbärs såväl före som
efter den arbetsfria perioden,
2. att riksdagen avslår förslaget om överlåtelse av rätt till
tillfällig föräldrapenning.

Utskottet

Inledning
Beredning av olika förslag inom föräldraförsäkringen
Riksdagen har under våren 1994 att ta ställning till tre olika
propositioner med förslag på föräldraförsäkringens område.
Regeringens proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken:
Delad makt -- delat ansvar har hänvisats till
arbetsmarknadsutskottet, proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag,
vari bl.a. finns förslag om slopande av de 90 s.k.
garantidagarna i föräldraförsäkringen och höjning av
garantibeloppet från 60 till 64 kr/dag, har hänvisats till
socialutskottet och proposition 1993/94:220 Vissa
socialförsäkringsfrågor m.m. har hänvisats till
socialförsäkringsutskottet. Arbetsmarknadsutskottet har till
socialförsäkringsutskottet med eget yttrande (1993/94:AU6y)
överlämnat de avsnitt i proposition 1993/94:147 som rör frågor
om föräldraförsäkringen, avsnitten 8.1--8.2.8., och de delar i
avsnitt 12 som rör anslaget till föräldraförsäkringen jämte
därtill hörande motioner.
I detta betänkande behandlar socialförsäkringsutskottet dels
de från arbetsmarknadsutskottet i proposition 1993/94:147
överlämnade avsnitten, dels de förslag i proposition 1993/94:220
som rör föräldraförsäkringen, dels motioner.
Socialförsäkringsutskottet har den 31 mars 1994 yttrat sig
till socialutskottet över de delar i proposition 1993/94:148 som
avser regeringens förslag till ändringar i föräldraförsäkringen
samt förslag till medelsanvisning som rör försäkringskassorna
och Riksförsäkringsverket (1993/94:SfU5y).
Allmänt om föräldraförsäkringen
Föräldraförsäkringen omfattar ersättningsförmånerna
föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.
Föräldrapenning med anledning av barns födelse utges under 450
dagar. Under 360 av dessa dagar utges föräldrapenning med 90 %
av förälderns sjukpenninggrundande inkomst delad med 365, dock
lägst med ett garantibelopp på 60 kr per dag. Under resterande
90 dagar utges ersättning enligt garantinivån. Föräldrapenning
får tas ut längst till dess barnet har fyllt åtta år eller till
den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.
Tillfällig föräldrapenning utges till förälder som behöver
avstå från förvärvsarbete för att vårda barn under tolv år bl.a.
till följd av sjukdom eller smitta hos barnet eller barnets
ordinarie vårdare. Även för barn som har fyllt tolv men inte
sexton år kan ersättning utges under vissa förutsättningar.
Tillfällig föräldrapenning kan utges under högst 120 dagar per
barn och år. Om skälet till att föräldern behöver avstå från
förvärvsarbete är sjukdom hos barnets ordinarie vårdare kan dock
ersättning utges under högst 60 dagar. Tillfällig
föräldrapenning utges vidare för s.k. kontaktdagar för barn som
under året fyller fyra år t.o.m. det år barnet fyller tolv år.
Sådan ersättning utges under högst två dagar per barn och år.
Härutöver har fadern rätt till tio ersättningsdagar i samband
med barns födelse. Tillfällig föräldrapenning utges med 80 % av
den sjukpenninggrundande inkomsten delad med årsarbetstiden.
Har tillfällig föräldrapenning utgetts för 14 dagar under ett år
för samma barn utges därefter ersättning med 90 % av SGI delad
med årsarbetstiden. Karensdag tillämpas inte i samband med den
tillfälliga föräldrapenningen.
Föräldraledighetslagen
Lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn m.m.
gäller ledighet såväl med som utan föräldrapenningförmåner. En
förälder som har varit anställd hos en arbetsgivare i minst sex
månader har rätt till ledighet från sin anställning för vård av
barn enligt lagen. Förälder har rätt till hel ledighet från
anställningen för vård av barn till dess barnet fyller ett och
ett halvt år. Vidare har en förälder rätt att förkorta sin
arbetstid till tre fjärdedelar av normal arbetstid till dess
barnet har fyllt åtta år eller till den senare tidpunkt barnet
har avslutat första skolåret. För ledighet i samband med
tillfällig vård av barn krävs inte att föräldern varit anställd
i sex månader. Ledigheten kan tas ut sammanhängande eller delas
upp i tre perioder per år. Efter överenskommelse med
arbetsgivaren kan ledigheten delas upp i fler perioder.
Föräldrapenning
Delad föräldrapenning
Nuvarande bestämmelser m.m.
Enligt nu gällande bestämmelser i 4 kap. 3 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring (AFL) har vardera föräldern vid gemensam
vårdnad om ett barn rätt till minst 90 dagar med föräldrapenning
i samband med barnets födelse. Genom en skriftlig anmälan till
försäkringskassan kan en förälder som inte vill uppbära
föräldrapenning för vård av barn, överlåta denna rätt till den
andra föräldern. En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn
har rätt att själv uppbära all den föräldrapenning som utges i
samband med barnets födelse.
Fädernas uttag av föräldrapenningdagar finns bl.a. redovisade
i en rapport från Riksförsäkringsverket, Is-R 1993:3 Vilka
pappor kom hem? Den bygger på en analys av uttaget av
föräldrapenning under åren 1989 och 1990 avseende de barn, drygt
115 000, som föddes år 1989. För 56 % av barnen tog endast den
biologiska modern ut föräldrapenning. För 43 % av barnen tog
båda de biologiska föräldrarna ut föräldrapenning. I 1 % av
fallen tog endast fadern ut föräldrapenning. Mödrarna använde 92
% och fäderna 8 % av de ersatta föräldrapenningdagarna. Fäder
som var sammanboende med modern tog i större utsträckning (49 %)
än gifta fäder ut föräldrapenning (45 %). Rapporten visar även
att fäder tog ut fler föräldrapenningdagar ju högre utbildning
någon av föräldrarna hade. Män i mansdominerade yrken tog ut
färre föräldrapenningdagar än män i kvinnodominerade yrken. Det
var även vanligare att fäder inom den offentliga sektorn tog ut
föräldrapenning än fäder inom den privata sektorn.
I Riksförsäkringsverkets statistiska rapport Is-R 1994:1 Fler
pappor tar ut föräldrapenning finns ytterligare statistik på
området. Den rapporten avser barn födda 1991 och redovisar
föräldrarnas uttag av föräldrapenning under åren 1991 och 1992.
Av samtliga fäder var det endast 45 % som tagit ut
föräldrapenning. Anställda fäder tog ut föräldrapenning i större
utsträckning (48 %) än egna företagare och andra med inkomst av
enbart annat arbete (21 %). Bland anställda fäder var det
vanligare att höginkomsttagarna tog ut föräldrapenning (51 %).
Av de anställda fäderna med låg sjukpenninggrundande inkomst tog
36 % ut någon föräldraledighet. Av rapporten framgår också att
av det totala antalet ersatta dagar med föräldrapenning tog
männen ut 9,1 % år 1992 jämfört med 6,2 % år 1986.
I ytterligare en rapport, RFV redovisar 1994:1 Från moderskap
till föräldraskap, jämförs uttag av föräldrapenning för barn
födda år 1981 med barn födda år 1990. Av statistiska skäl bygger
rapporten endast på fall där föräldrarna är gifta. Rapporten
visar att andelen fäder som varit föräldralediga någon gång
under barnets första 18 månader ökat från 26,8 % år 1981 till
45,2 % år 1990. Nästan hälften (49,1 %) av fäderna (till barnen
födda 1990) i studien har inte använt sig av någon
föräldrapenning innan barnet fyllt två och ett halvt år.
Regeringens förslag
I proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt
-- delat ansvar föreslås att föräldrapenningdagar i samband med
barns födelse skall delas lika mellan föräldrarna i de fall
föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn. En förälder som
är ensam vårdnadshavare skall ha rätt att själv uppbära
föräldrapennning för samtliga dagar. Möjlighet att överlåta
föräldrapenningdagar till den andra föräldern skall finnas kvar
utom för 30 dagar för vardera föräldern. I de fall en förälder
på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt saknar förmåga att
vårda barnet skall det dock vara möjligt att överlåta samtliga
dagar.
Skälen för regeringens förslag att införa delad rätt till
föräldrapenning är enligt propositionen flera.
Ett skäl är att det är viktigt för barnen att fäderna tar till
vara sin rätt att vara föräldralediga med sina barn. Forskning
har visat att en tidigt etablerad nära relation mellan far och
barn ger en god grund för relationen under resten av livet.
Ett annat skäl är att ökad föräldraledighet för fäder kan
medverka till förändrade attityder hos chefer och arbetsledare
så att dessa ser föräldraledighet som något naturligt att utgå
från vid planering och organisation av arbetet.
Ett tredje skäl är att kvinnors möjligheter att nå
jämställdhet med männen på arbetsmarknaden ökar i takt med att
föräldrarna delar på ansvaret för barnen och hushållsarbetet.
Enligt propositionen finns det en stor tillväxtpotential i att
bättre ta till vara kvinnors kompetens i arbetslivet och på
andra områden. Att ta till vara kvinnors resurser innebär både
en samhällsekonomisk vinst och en kvalitetshöjning i
arbetslivet.
Ett ytterligare skäl är att arbetsgivare enligt 5 §
jämställdhetslagen (1991:433) har en skyldighet att underlätta
för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena
förvärvsarbete med föräldraskap.
I propositionen erinras om att ett mål för såväl
familjepolitiken som jämställdhetspolitiken är att både kvinnor
och män skall kunna vara föräldrar och ta det praktiska ansvaret
för sina barn samtidigt som de har ett arbete för sin
försörjning.
Regeringen redovisar olika insatser som gjorts för att
stimulera fäderna till ökat uttag av föräldraledighet. Trots
kraftfulla satsningar på information och opinionsbildning under
flera år konstaterar regeringen att fäders uttag av
föräldrapenning inte ökat i nämnvärd utsträckning. Regeringen
anser mot den bakgrunden att det är dags att pröva ytterligare
åtgärder.
Motioner
I de under den allmänna motionstiden väckta motionerna Sf240
av Martin Nilsson (s), Sf267 av Christer Eirefelt m.fl. (fp) och
So610 yrkande 3 av Gudrun Schyman m.fl. (v) begärs att minst 30
dagar av föräldraledigheten skall knytas till resp. förälder.
Birgitta Carlsson (c) avvisar i motion Sf215 alla inslag av
tvång vad avser uttag av föräldraledighet.
I motion A42 av My Persson och Inger René (m) som väckts med
anledning av proposition 1993/94:147 begärs att riksdagen skall
besluta att införa en "pappamånad" endast om riksdagen bifaller
förslaget i proposition 1993/94:148 om att införa ett
vårdnadsbidrag. Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)
yrkar i motion A43 (yrkande 3) avslag på regeringens nu
förevarande förslag i proposition 1993/94:147. Motionärerna
anser att det i första hand måste vara föräldrarnas ensak och
inte statens att styra föräldrarnas val av vem som skall vara
hemma och ta hand om barnen.
Utskottets bedömning
Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande framhållit att
föräldraförsäkringen på ett avgörande sätt har bidragit till en
förändring av en traditionell arbetsfördelning i hemmet och i
arbetslivet mellan kvinnor och män. Försäkringen tillsammans med
den korresponderande ledighetslagstiftningen har gjort det
möjligt för föräldrar, framför allt mödrar, att förena
förvärvsarbete och föräldraskap. Samtidigt konstaterar
arbetsmarknadsutskottet att utvecklingen under de tjugo år
försäkringen varit i kraft visar att fäder inte i den
utsträckning som från flera utgångspunkter är önskvärt har
utnyttjat möjligheten till betald ledighet för att vara hemma
med sina barn. Kraftfulla satsningar på information och
opinionsbildning under en lång följd av år har hittills inte i
nämnvärd utsträckning påverkat fäders uttag av föräldrapenning.
Arbetsmarknadsutskottet erinrar om att när förslaget om ny
jämställdhetslag lades fram (prop. 1990/91:113, AU17, rskr. 288)
ställde sig riksdagen bakom bedömningen att det ur
jämställdhetssynpunkt är av central betydelse att fler pappor
utnyttjar föräldraförsäkringen. Riksdagen uttalade vidare bl.a.
att målet borde vara att, vid utgången av år 1993, minst två
tredjedelar av papporna i någon utsträckning använder sig av
möjligheten att ta ut föräldrapenningen. Om detta mål inte kunde
uppnås borde enligt riksdagens mening ytterligare åtgärder
övervägas. Vidare erinrar arbetsmarknadsutskottet om att
utskottet i sitt betänkande 1993/94:AU17 tillstyrkt regeringens
förslag i den förevarande propositionen 1993/94:147 om ökat
anslag till bl.a. informationsinsatser i syfte att öka fäders
uttag av föräldrapenning.
Arbetsmarknadsutskottet anför att vården av barnen är båda
föräldrarnas ansvar, och utskottet menar att tiden är mogen att
pröva nya vägar för att försöka öka pappors utnyttjande av
föräldraförsäkringen. En utveckling i den riktningen skulle ha
utomordentligt stor betydelse inte minst ur
jämställdhetssynpunkt.
Socialförsäkringsutskottet delar arbetsmarknadsutskottets
uppfattning och tillstyrker regeringens förslag. Därigenom
tillgodoses också motionerna Sf240, Sf267 och So610 yrkande 3.
Det anförda innebär att utskottet avstyrker bifall till
motionerna A43 yrkande 3 och Sf215.
Utskottet vill erinra om att riksdagen den 20 maj 1994
bifallit proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag, varför motion
A42 saknar aktualitet och bör avslås.
Nivå på föräldrapenningen
Nuvarande bestämmelser
Föräldrapenning utges som nämnts under 360 dagar med belopp
motsvarande 90 % av förälderns sjukpenninggrundande inkomst
delad med 365 samt under 90 dagar med belopp motsvarande
garantinivån, 60 kr per dag.
Regeringens förslag
I proposition 1993/94:147 föreslår regeringen att
ersättningsnivån på föräldrapenningen i samband med barns
födelse sänks från 90 % till 80 % med undantag för de 30 dagar
som vardera förälder är garanterad och inte kan överlåta till
den andra föräldern. Om föräldern är ensam vårdnadshavare eller
i de fall den ena föräldern har rätt att överlåta hela sin
föräldrapenning till den andra föräldern föreslås att
föräldrapenning utges på en kompensationsnivå på 90 % under två
månader. Bestämmelsen är utformad så att för de första 30
dagarna som resp. förälder uppbär föräldrapenning utges den
efter kompensationsnivån 90 % samt därefter efter
kompensationsnivån 80 %.
Motioner
Flera motioner tar upp frågan om nivån på föräldrapenningen.
Gudrun Schyman m.fl. (v) yrkar i motion A44 (yrkande 7) avslag
på regeringens förslag att sänka ersättningsnivån. I motionen
anförs att det inkomstbortfall som sänkningen skulle innebära är
ett betydande avbräck i den privata ekonomin för barnfamiljerna.
Dessa tillhör dessutom de ekonomiskt mest belastade grupperna i
samhället. Ny demokrati vidhåller i motion A43 av Harriet
Colliander och Laila Strid-Jansson (yrkande 5) sitt under den
allmänna motionstiden 1993/94 framförda yrkande 7 i motion Sf271
av Ian Wachtmeister och Arne Jansson om att riksdagen skall
besluta att sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen från
90 % till 80 %. I yrkande 16 i motion Sf271 begärs ett
tillkännagivande om att ersättningsnivån i föräldraförsäkringen
successivt bör sänkas till 70 %. Även Anne Rhenman (-) begär i
motion Sf205 att ersättningsnivån i föräldraförsäkringen skall
sänkas för att delvis finansiera vårdnadsbidraget. Birger
Andersson och Marianne Andersson (c) föreslår i motion Sf211 att
ersättningsnivån sänks till 80 % för att frigöra medel till att
höja garantibeloppet i föräldraförsäkringen.
Utskottets bedömning
Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande anfört att det kan
befaras att en sänkt ersättningsnivå för föräldrapenning kan
komma att motverka strävan att få fäder att i större
utsträckning vara hemma med sina barn. Ambitionen bör
självfallet vara att pappors uttag av föräldrapenning inte
inskränker sig till tiden med förhöjd ersättning.
Arbetsmarknadsutskottet anser att regeringen bör noga följa hur
detta och andra förslag på socialförsäkringsområdet påverkar
fäders beteende i det här avseendet. Arbetsmarknadsutskottet
tillstyrker regeringens förslag och avstyrker bifall till
motionerna A44 och A43 i berörda delar.
Även socialförsäkringsutskottet tillstyrker regeringens
förslag men vill liksom arbetsmarknadsutskottet betona
angelägenheten av en fortsatt uppföljning av hur fäder utnyttjar
sin rätt till uttag av föräldrapenning, då särskilt den del som
fortsättningsvis föreslås utges efter kompensationsnivån 80 %.
Det anförda innebär att utskottet avstyrker bifall till såväl
motion A44 yrkande 7 som motion A43 yrkande 5 i berörd del. Även
motionerna Sf205, Sf211 i denna del och Sf271 yrkandena 7 och 16
i dessa delar avstyrks i den mån de inte tillgodoses genom
utskottets ställningstagande.
Föräldrapenning under arbetsfri tid och semester
Nuvarande bestämmelser
Enligt gällande bestämmelser utges hel föräldrapenning när
föräldern inte förvärvsarbetar och halv resp. en fjärdedels
föräldrapenning när föräldern förvärvsarbetar högst hälften
respektive tre fjärdedelar av normal arbetstid. I
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1988:3) om
föräldrapenningförmåner anges i 2 § att föräldrapenning inte
utges för tid om en eller flera dagar som normalt är arbetsfri
för en heltidsarbetande inom yrket, om inte föräldern uppbär
föräldrapenningförmån direkt i anslutning till den arbetsfria
tiden. Enligt bestämmelserna kan sådan föräldrapenningförmån
utges antingen som hel, halv eller en fjärdedels
föräldrapenning.
Enligt 4 kap. 8 § AFL får föräldrapenning utges med belopp
som motsvarar såväl hel som halv eller en fjärdedels garantinivå
när föräldern arbetar högst tre fjärdedelar av normal arbetstid.
Föräldrapenning kan utges även under tid då föräldern är
semesterledig. Däremot kan tillfällig föräldrapenning inte utges
under sådan tid. Om t.ex. barnet blir sjukt under förälderns
semester kan föräldern enligt 15 § semesterlagen begära att
semesterledigheten byts ut mot ledighet. Tillfällig
föräldrapenning kan då utges.
Regeringens förslag
I proposition 1993/94:220 föreslås att hel föräldrapenning
skall få utges för sådan tid som normalt är arbetsfri för
föräldern endast om han eller hon i direkt anslutning till den
arbetsfria tiden uppbär hel föräldrapenning. Motsvarande krav
skall gälla om föräldrar önskar uppbära del av föräldrapenning
för dag som normalt är arbetsfri, dvs. för att få halv
föräldrapenning under arbetsfri dag krävs att minst halv
föräldrapenning uppbärs i anslutning till den arbetsfria tiden.
Med arbetsfri dag avses enligt propositionen dag som, oavsett om
föräldern är tjänstledig eller inte, är arbetsfri inom den
branch eller på den arbetsplats där föräldern är anställd.
En förutsättning för att denna regel skall få avsedd effekt är
enligt propositionen att de 90 dagar som alltid utbetalas på
garantinivån slopas i enlighet med vad regeringen föreslagit i
proposition 1993/94:148.
Vidare föreslås att föräldrapenningförmåner inte skall kunna
utges för dag under vilken föräldern är semesterledig.
Motion
I motion Sf44 yrkande 1 begär Arne Jansson (nyd) att riksdagen
beslutar att föräldrapenning för arbetsfri dag endast får utges
om föräldrapenning uppbärs såväl före som efter den arbetsfria
perioden. Motionären hänvisar till att flertalet remissinstanser
avstyrkt regeringens förslag och anför att han i allt väsentligt
delar de skäl som anförts av remissinstanserna.
Utskottets bedömning
I propositionen anförs bl.a. att det finns skäl som talar för
en ytterligare skärpning av reglerna utöver vad regeringen
föreslagit. Den ändring som i så fall skulle kunna övervägas är
att föräldrapenning utges för arbetsfri tid endast om
föräldrapenning uppbärs såväl före som efter den arbetsfria
tiden. Motivet för regeringens förslag är att det trots allt
kommer att fordras att föräldern avstår från förvärvsarbete och
därmed lön under i vart fall en hel dag för att få
föräldrapenning under arbetsfri dag. Om den andra föräldern är
föräldraledig och inte har möjlighet att återgå i arbete den
dagen torde detta motverka den ifrågavarande typen av uttag.

Utskottet ansluter sig till regeringens uppfattning att det är
tillräckligt att föräldrapenning uppbärs en dag i anslutning
till arbetsfri tid för att föräldrapenning skall kunna utges
även under sådan tid. Utskottet avstyrker därför bifall till
motion Sf44 yrkande 1.
Den nya regelns konstruktion innebär emellertid att för
arbetstagare i vissa branscher eller på vissa arbetsplatser där
längre arbetsfri tid regelmässigt förekommer efter en längre
koncentrerad arbetstid, t.ex. för sjömän och vissa anställda i
vården, kan följden bli att de får mycket svårt att utnyttja sin
möjlighet att uppbära föräldrapenning. Utskottet vill i detta
sammanhang erinra om att föräldrapenningen är delad på 365 dagar
och alltså avsedd även för andra än arbetsdagar. Den nya
bestämmelsen har föreslagits för att hindra i första hand
fäderna att ta ut föräldrapennning under veckoslut och helger i
syfte att förstärka familjens inkomst. Utskottet ifrågasätter
därför om bestämmelsen inte behöver ha en mer preciserad
lydelse, så att den bättre överensstämmer med detta syfte.
Eftersom bestämmelsen skall träda i kraft först den 1 januari
1995 bör regeringen ytterligare överväga bestämmelsens
utformning och återkomma till riksdagen med ett nytt förslag vid
början av nästa riksmöte. Utskottet föreslår därför att det nu
framlagda förslaget till ny 4 kap. 7 a § avslås och att vad
utskottet anfört ges regeringen till känna.
2,5-årsregeln
Den sjukpenninggrundande inkomsten får inte sänkas för en
förälder som är helt eller delvis ledig från sitt förvärvsarbete
för vård av barn om barnet inte har fyllt ett år. Motsvarande
gäller under ett år efter mottagandet av ett adoptivbarn.
Även om förälderns sjukpenninggrundande inkomst har sänkts då
barnet fyller ett år skall föräldrapenningen fram till dess
barnet fyller två år beräknas lägst på grundval av den
sjukpenninggrundande inkomst som gällde före sänkningen eller
den högre inkomst som löneutvecklingen inom förälderns yrke
föranleder. Om modern är gravid på nytt när barnet fyller två år
och nedkomsten beräknas ske eller faktiskt sker inom sex månader
skall hennes föräldrapenning även fortsättningsvis beräknas på
detta sätt. Denna regel är inte tillämplig i samband med
adoption.
I proposition 1993/94:220 föreslås att om kvinnan på nytt
blivit gravid innan barnet uppnått ett år och nio månaders ålder
skall -- om förälderns, dvs. även faderns, sjukpenninggrundande
inkomst sänkts då barnet uppnått ett års ålder --
föräldrapenningen även fortsättningsvis beräknas lägst enligt
den sjukpenninggrundande inkomsten, anpassad efter
löneutvecklingen inom yrkesområdet, som gällde före sänkningen.
Denna regel föreslås gälla även vid adoption av barn som sker
inom två år och sex månader efter det att det föregående barnet
fötts eller adopterats.
Utskottet tillstyrker förslaget.
Tillfällig föräldrapenning
Nivå på tillfällig föräldrapenning
Tillfällig föräldrapenning utges för de första 14 dagarna per
barn och kalenderår med 80 % av förälderns sjukpenninggrundande
inkomst delad med årsarbetstiden samt därefter med 90 %.
Birger Andersson och Marianne Andersson (c) anför i motion
Sf210 att av rättviseskäl och av ekonomiska orsaker bör
tillfällig föräldrapenning utges med 80 % under all tid sådan
ersättning utges. Motionärerna begär ett tillkännagivande härom.
Regeringen föreslår ingen ändring i kompensationsnivån för den
tillfälliga föräldrapenningen. I propositionen erinras om att
sänkning av ersättningsnivån till 80 % för de första 14 dagarna
i den tillfälliga föräldrapenningen fr.o.m. den 1 mars 1991
medförde ett minskat uttag av de s.k. pappadagarna i samband med
barns födelse. Inte heller utskottet anser att ersättningsnivån
i den tillfälliga föräldrapenningen bör sänkas för ytterligare
tid och avstyrker bifall till motion Sf210.
Utskottet avstyrker vidare bifall till de ovan under avsnittet
Nivå på föräldrapenning redovisade motionerna Sf205, Sf271
yrkandena 7 och 16 och A43 yrkande 5 till de delar de kan anses
syfta till att också nivån på den tillfälliga föräldrapenningen
skall sänkas till 80 %.
Överlåtelse av tillfällig föräldrapenning
Enligt nu gällande bestämmelser tillkommer rätt till
tillfällig föräldrapenning förälder. Med förälder likställs
rättslig vårdnadshavare, blivande adoptivförälder och den med
vilken en förälder är eller har varit gift eller har eller har
haft barn, om de varaktigt bor tillsammans.
I proposition 1993/94:220 föreslås att en förälder skall ges
möjlighet att överlåta tillfällig föräldrapenning till en annan
försäkrad som i stället för föräldern avstår från förvärvsarbete
för vård av barn i samband med sjukdom eller smitta hos barnet
eller dess ordinarie vårdare.
Den person som i förälderns ställe avstår från förvärvsarbete
för att vårda sjukt barn skall enligt propositionen erhålla
tillfällig föräldrapenning med belopp grundat på sin egen
sjukpenninggrundande inkomst.
Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen (1978:410) om
rätt till ledighet för vård av barn m.m. samt semesterlagen
(1977:480) innebärande att den som uppbär tillfällig
föräldrapenning skall ha rätt till ledighet från sin anställning
samt att sådan ledighet skall vara semesterlönegrundande.
I motion Sf44 yrkande 2 av Arne Jansson (nyd) begärs att
riksdagen avslår förslaget om överlåtelse av rätt till
tillfällig föräldrapenning. Motionären anför att flertalet
remissinstanser har avstyrkt förslaget, och han delar i allt
väsentligt de skäl som anförts emot förslaget.
I propositionen framhålls att det stora flertalet föräldrar i
dag saknar möjlighet att använda kommunal dagbarnvårdare. För de
föräldrar som fortfarande har möjlighet att utnyttja kommunens
barnvårdarverksamhet skulle det kunna innebära en nackdel om
införandet av en möjlighet att överlåta tillfällig
föräldrapenning till närstående skulle leda till att
verksamheten ytterligare skulle minska. Denna nackdel måste
dock, enligt propositionen, vägas mot den fördel en sådan
möjlighet skulle innebära för det stora flertalet föräldrar.
Förvärvsarbetande föräldrar med barn som ofta blir sjuka kan
enligt utskottets uppfattning ha en utsatt situation i
arbetslivet. Särskilt gäller detta ensamstående föräldrar.
Utskottet anser att regeringens förslag kan bli ett stöd för
både ensamstående och andra föräldrar. I likhet med regeringen
anser utskottet att fördelarna med förslaget överväger riskerna
för att kommunerna drar ned på den kommunala
barnvårdarverksamheten. Utskottet förutsätter att regeringen och
Riksförsäkringsverket noga följer utvecklingen av uttaget av
tillfällig föräldrapenning vid överlåtelse till annan försäkrad
både avseende de ekonomiska konsekvenserna och till vilka
personer som överlåtelsen sker. Regeringen bör därefter
återkomma till riksdagen med en redovisning och utvärdering av
reformen.
Utskottet tillstyrker bifall till regeringens förslag och
avstyrker bifall till motion Sf44 yrkande 2.
Kontaktdagar
Enligt 4 kap. 10 § AFL har en förälder rätt till tillfällig
föräldrapenning under två dagar per år och barn från och med det
kalenderår under vilket barnet fyller fyra år t.o.m. det
kalenderår under vilket barnet fyller tolv år när föräldern
avstår från förvärvsarbete i samband med föräldrautbildning,
besök i barnets skola eller besök i förskole- eller
fritidshemsverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilken barnet
deltar, s.k. kontaktdagar. Enligt 4 kap. 4 § AFL utges även
vanlig föräldrapenning i samband med besök i förskoleverksamhet
inom samhällets barnomsorg, i vilken barnet deltar.
I proposition 1993/94:220 föreslås att tillfällig
föräldrapenning och föräldrapenning skall kunna utges även när
en förälder besöker sitt barn inom förskoleverksamhet eller
skolbarnsomsorg, oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig
eller privat regi. Vidare föreslår regeringen att även besök i
den öppna förskolan och den öppna fritidshemsverksamheten för
barn mellan tio och tolv år skall omfattas av rätten till
tillfällig föräldrapenning.
Utskottet har ingen erinran emot förslaget.
Övriga motionsyrkanden om föräldraförsäkringen
Flerbarnsfödsel
Vid flerbarnsfödsel utges för närvarande föräldrapenning för
varje barn utöver det första under ytterligare 180 dagar, varav
90 på sjukpenningnivå och 90 på garantinivå.
I motion Sf227 yrkande 1 av Ingvar Svensson (kds) begärs ett
tillkännagivande om en förbättrad föräldraförsäkring vid
trilling- och fyrlingfödsel. Motionären anför att
föräldraförsäkringen bör byggas ut i dessa fall så att
inkomstrelaterade ersättningsdagar för "tredje" barnet vid
trillingfödsel borde vara lika stor som för det "första", dvs.
360 dagar med en inkomstrelaterad ersättning. Tillskottet för
"fjärde" barnet i fyrlingfödsel kan enligt motionären däremot
ske enligt nuvarande regler. Motionären anser att regeringen
skyndsamt bör utreda frågan för att finna en lämplig modell för
att lösa det faktiska problemet.
Utskottet behandlade liknande motioner i sitt av riksdagen i
denna del godkända betänkande 1991/92:SfU8. Utskottet ansåg
därvid att nuvarande regler för föräldrapenning ger ett
tillräckligt ekonomiskt stöd vid flerbarnsfödslar och avstyrkte
bifall till motionerna. Utskottet vill erinra om att
föräldrapenningen främst är avsedd att ersätta det
inkomstbortfall som uppstår i samband med ledighet från
förvärvsarbetet för vård av barn. För att tillgodose detta syfte
anser utskottet att antalet dagar med föräldrapenning vid
flerbarnsfödsel är tillräckligt. Utskottet vill även erinra om
det stöd i form av barnvårdare som avlöser föräldrarna i hemmet
som kommunerna kan ge föräldrar som får trillingar, fyrlingar
eller fler barn. Utskottet anser att det snarare är ett sådant
stöd som de berörda familjerna är i behov av än ytterligare
dagar med föräldrapenning. Utskottet avstyrker därför bifall
till motion Sf227.
Utformning och omfattning av föräldraförsäkringen
Ett par motioner berör utformningen och omfattningen av
föräldraförsäkringen. I motion Sf271 av Arne Jansson och Ian
Wachtmeister (nyd) anförs att besparingar måste göras inom
föräldraförsäkringen, och motionärerna lägger utöver vad som
behandlats ovan fram ytterligare förslag härom. I yrkande 6
begärs ett tillkännagivande om behovet av en utredning om en
grundskyddsmodell inom föräldraförsäkringen, i yrkande 8 att
riksdagen beslutar sänka taket i föräldraförsäkringen från 7,5
basbelopp till 5,5 basbelopp och i yrkande 12 ett
tillkännagivande om att tiden med föräldrapenning skall minskas
från ett år till nio månader.
I motion So610 av Gudrun Schyman m.fl. (v) begärs i yrkande 2
ett tillkännagivande om att de framtida resurser som läggs på
familjepolitiken skall prioritera en utbyggd föräldraförsäkring.
Motionärerna anser att föräldraförsäkringen har varit
oöverträffad när det gäller att underlätta för kvinnor att
kombinera förvärvsarbete och barn, vilket också varit bra för
barnen samt att föräldraförsäkringen måste stärkas.
Utskottet som ovan tillstyrkt bifall till sänkt
kompensationsnivå för föräldrapenningen är inte berett att
föreslå ytterligare besparingar inom försäkringen i enlighet med
yrkandena 8 och 12 i motion Sf271. Utskottet, som avvisar en
grundskyddsmodell inom föräldraförsäkringen enligt vad som
föreslagits i motion Sf271, kan inte förorda en utredning i
detta hänseende. Utskottet avstyrker sålunda bifall till motion
271 yrkandena 6, 8 och 12.
Utskottet är inte heller berett att föreslå något
tillkännagivande i enlighet med vad som begärts i motion So610
yrkande 2.
Anslag till föräldraförsäkringen
Föräldraförsäkringen utgör en integrerad del av
sjukförsäkringssystemet. Det gäller såväl finansiering som
administration av försäkringen. Kostnaderna för
försäkringsförmånerna täcks till 85 % av
sjukförsäkringsavgifter och till 15 % av budgetmedel.
Regeringen har i proposition 1993/94:100 bilaga 6 till
anslaget A 3. Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret
1994/95 i avvaktan på en särskild proposition beräknat ett
oförändrat förslagsanslag på 2 759 500 000 kr. I proposition
1993/94:147 framhålls att regeringens förslag att sänka
ersättningsnivån för föräldrapenning från 90 till 80 % av den
sjukpenninggrundande inkomsten för tio av de tolv månaderna
innebär en minskning av försäkringskostnaderna med ca 1 200
miljoner kronor per år. Detta motsvarar en minskad belastning på
anslaget med ca 180 miljoner kronor per helår och för budgetåret
1994/95 med halva beloppet. På grundval av en ny prognos från
Statistiska centralbyrån över antalet födda barn samt med
beaktande av löneutvecklingen beräknas medelsbehovet enligt
proposition 1993/94:147 till ca 2 738 000 000 kr för
budgetåret 1994/95.
I motion A44 yrkande 8 av Gudrun Schyman m.fl. (v) hemställs
att riksdagen anvisar ytterligare 150 000 000 kr till Bidrag
till föräldraförsäkringen med hänsyn till att motionärerna
motsatt sig såväl att kompensationsnivån sänks som att
garantidagarna slopas. Ian Wachtmeister och Arne Jansson (nyd)
begär i motion Sf271 yrkande 10, till följd av förslagen ovan om
besparingar i försäkringen, att riksdagen under anslaget anvisar
785 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit i
proposition 1993/94:100, eller 1 974 500 000 kr.
Utskottet har ovan tillstyrkt bifall till sänkt
kompensationsnivå för föräldrapenningen under tio månader och
avstyrkt bifall till övriga i motion Sf271 framförda
besparingsförslag och avstyrker därmed bifall till motion Sf271
yrkande 10.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning
och avstyrker bifall till motion A44 yrkande 8.
Vårdbidrag
Vårdbidrag utges enligt 9 kap. 4 § AFL till föräldrar som
vårdar barn under 16 års ålder som behöver särskild tillsyn och
vård på grund av sjukdom eller handikapp. Även merkostnader på
grund av sjukdomen eller handikappet skall beaktas. Vårdbidraget
utges alltefter tillsyns- och vårdbehovets omfattning och
merkostnadernas storlek som hel, tre fjärdedels, halv eller en
fjärdedels förmån. Hel förmån utgör 2,5 basbelopp och partiell
förmån tillämplig andel därav. Vårdbidraget utgör, till den del
det inte avser ersättning för merkostnader, skattepliktig och
pensionsgrundande inkomst för föräldern.
I de fall föräldrarna till ett barn för vilket rätt till
vårdbidrag föreligger lever åtskilda, utbetalas vårdbidraget
enligt 9 kap. 4 b § AFL med hälften av vårdbidraget till vardera
föräldern om de båda begär det och de har gemensam vårdnad om
barnet. I de fall föräldrarna sammanbor utbetalas vårdbidraget
endast till en av dem.
I proposition 1993/94:220 föreslås att alla föräldrar som har
gemensam vårdnad om ett barn skall få rätt att dela vårdbidraget
emellan sig om båda föräldrarna begär det. Enligt propositionen
föranleder förslaget inga ökade kostnader för vårdbidrag.
Utskottet tillstyrker förslaget.
Lagförslagen
Beträffande de i betänkandet behandlade ändringarna i
föräldraförsäkringen m.m. finns förslag till lagändringar såväl
i proposition 1993/94:147 som i proposition 1993/94:220.
Utskottet lägger i bilaga 2 fram ett eget lagförslag med de av
regeringen föreslagna ändringarna i lagen om allmän försäkring
anpassade till gällande SFS och till regeringens lagförslag i
proposition 1993/94:148.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande delad föräldrapenning
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och
motionerna 1993/94:Sf240 och 1993/94:Sf267 samt med anledning av
motion 1993/94:So610 yrkande 3 och med avslag på motionerna
1993/94:Sf215, 1993/94:A42 och 1993/94:A43 yrkande 3 antar
utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 4 kap. 3 §,
res. 1 (nyd)
2. beträffande nivå på föräldrapenning m.m.
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och
motionerna 1993/94:Sf205 i denna del, 1993/94:Sf211 och
1993/94:Sf271 yrkande 7 i denna del samt med avslag på
motionerna 1993/94:A43 yrkande 5 i denna del, 1993/94:A44
yrkande 7 och 1993/94:Sf271 yrkande 16 i denna del antar
utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 4 kap. 6 §,
res. 2 (nyd)
men. (v) -delvis

3. beträffande föräldrapenning under arbetsfri tid
att riksdagen med anledning av regeringens förslag och med
avslag på motion 1993/94:Sf44 yrkande 1
dels avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 4 kap. 7 a §,
dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,
res. 3 (nyd)
4. beträffande föräldrapenning under semester
att riksdagen med bifall till regeringens förslag antar
utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 4 kap. 17 §,
5. beträffande nivå på tillfällig föräldrapenning
att riksdagen avslår motionerna 1993/94:Sf205 i denna del,
1993/94:Sf210, 1993/94:Sf271 yrkandena 7 och 16 i dessa delar
och 1993/94:A43 yrkande 5 i denna del,
res. 4 (nyd)
6. beträffande överlåtelse av tillfällig föräldrapenning
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1993/94:Sf44 yrkande 2 antar utskottets förslag
till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
såvitt avser 4 kap. 2 och 11 a §§,
res. 5 (nyd)
7. beträffande kontaktdagar
att riksdagen med bifall till regeringens förslag antar
utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 4 kap. 4 och 10 §§,
8. beträffande flerbarnsfödsel
att riksdagen avslår motion 1993/94:Sf227 yrkande 1,
9. beträffande utformning och omfattning av
föräldraförsäkringen
att riksdagen avslår motion 1993/94:Sf271 yrkandena 6, 8 och
12,
res. 6 (nyd)
10. beträffande utbyggd föräldraförsäkring
att riksdagen avslår motion 1993/94:So610 yrkande 2,
men. (v) -delvis
11. beträffande anslag till Bidrag till
föräldraförsäkringen
att riksdagen med bifall till proposition 1993/94:147 samt
med avslag på motionerna 1993/94:Sf271 yrkande 10 och
1993/94:A44 yrkande 8 till Bidrag till föräldraförsäkringen
för budgetåret 1994/95 under femte huvudtiteln anvisar ett
förslagsanslag på 2 738 000 000 kr,
men. (v) -delvis
12. beträffande vårdbidrag
att riksdagen med bifall till regeringens förslag antar
utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 9 kap. 4 b §,
13. beträffande lagförslagen i övrigt
att riksdagen antar
dels utskottets förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring i de delar som inte berörts
under momenten 1--3, 6, 7 och 12 ovan,
dels regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till
ledighet för vård av barn, m.m. och
b) lag om ändring i semesterlagen (1977:480).

Stockholm den 24 maj 1994
På socialförsäkringsutskottets vägnar
Birgitta Dahl
I beslutet har deltagit: Birgitta Dahl (s), Margit Gennser
(m), Börje Nilsson (s), Lena Öhrsvik (s), Nils-Olof Gustafsson
(s), Margareta Israelsson (s), Pontus Wiklund (kds), Arne
Jansson (nyd), Maud Björnemalm (s), Gustaf von Essen (m), Bengt
Lindqvist (s), Liselotte Wågö (m), Ingela Mårtensson (fp), Ulf
Kristersson (m) och Ingrid Skeppstedt (c).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Berith Eriksson (v)
närvarit vid den slutliga behandligen av ärendet.

Reservationer

1. Delad föräldrapenning (mom. 1)
Arne Jansson(nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 8 som börjar
med "Socialförsäkringsutskottet delar" och slutar med "motion
A42." bort ha följande lydelse:
Utskottet anser i likhet med vad som anförts i den avvikande
meningen i AU6y att den personliga friheten är av grundläggande
betydelse. Familj och barn måste i första hand vara föräldrarnas
ensak och inte statens. Staten skall inte styra föräldrarnas val
i fråga om vem som skall vara hemma och ta hand om barn. Det
bestämmer föräldrarna gemensamt. Utskottet anser därför att
riksdagen med bifall till motion 1993/94:A43 yrkande 3 bör avslå
regeringens förslag beträffande delad föräldrapenning.
dels att moment 1 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
1.             beträffande delad föräldrapenning
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:Sf215 och
1993/94:A43 yrkande 3 och med avslag på motionerna
1993/94:Sf240, 1993/94:Sf267, 1993/94:A42 och 1993/94:So610
yrkande 3 avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 4 kap. 3 §,
2. Nivå på föräldrapenning m.m. (mom. 2)
Arne Jansson (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 10 som
börjar med "Även socialförsäkringsutskottet" och slutar med
"utskottets ställningstagande." bort ha följande lydelse:
Socialförsäkringsutskottet anser att en sänkning av
ersättningsnivån till i första hand 80 % bör genomföras inom
hela föräldraförsäkringen utan undantag för 30 dagar för
respektive förälder. Därefter bör ersättningsnivån successivt
sänkas till 70 %. Det anförda innebär att utskottet tillstyrker
motionerna Sf217 yrkandena 7 och 16 i dessa delar samt A43
yrkande 5 i denna del.
dels att moment 2 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
2.         beträffande nivå på föräldrapenning m.m.
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:Sf271
yrkandena 7 och 16 i dessa delar och 1993/94:A43 yrkande 5 i
denna del samt med anledning av regeringens förslag och
motionerna 1993/94:Sf205 i denna del, 1993/94:Sf211 och
1993/94:A44 yrkande 7 dels antar utskottets förslag till
lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt
avser 4 kap. 6 § med den ändringen att femte stycket erhåller
följande lydelse: När föräldrapenning enligt andra--fjärde
styckena skall utges med belopp motsvarande förälderns
sjukpenning, skall beräkningen ske enligt 3 kap. med undantag av
5 § fjärde--sjunde styckena samt 10 a och 10 b §§. Därvid skall
dock föräldrapenning för dag beräknas efter 80 procent av den
fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365, och
även utges för den första dagen. dels som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,

3. Föräldrapenning under arbetsfri tid (mom. 3)
Arne Jansson (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 11 som
börjar med "Utskottet ansluter" och slutar med "yrkande 1." bort
ha följande lydelse:
Utskottet anser att de skäl som talar för en ytterligare
skärpning av reglerna, som vissa remissinstanser framhållit, är
av sådan tyngd att riksdagen bör gå längre än vad regeringen
föreslagit. Riksdagen bör enligt utskottets uppfattning med
bifall till motion Sf44 yrkande 1 besluta att föräldrapenning
för arbetsfri dag endast får utges om föräldrapenning uppbärs
såväl före som efter den arbetsfria perioden. Det får ankomma på
regeringen att snarast lägga fram ytterligare lagförslag härom.
dels att moment 3 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
3. beträffande föräldrapenning under arbetsfri tid
att riksdagen med anledning av motion 1993/94:Sf44 yrkande 1
dels avslår regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 4 kap. 7 a §,
dels som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
4. Nivå på tillfällig föräldrapenning (mom. 5)
Arne Jansson (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 12 som
börjar med "Utskottet avstyrker" och slutar med "80 %." bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att nivån även på hela den tillfälliga
föräldrapenningen bör sänkas till 80 % och därefter successivt
till 70 %. Utskottet tillstyrker därför bifall till motionerna
Sf271 yrkandena 7 och 16 i dessa delar och A43 yrkande 5 i denna
del och anser att regeringen snarast bör återkomma med förslag
till lagändringar i frågan.
dels att moment 5 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
5.      beträffande nivå på tillfällig föräldrapenning
att riksdagen med anledning av motionerna 1993/94:Sf271
yrkandena 7 och 16 i dessa delar, 1993/94:A43 yrkande 5 i denna
del, 1993/94:Sf205 i denna del och 1993/94:Sf210 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
5. Överlåtelse av tillfällig föräldrapenning (mom. 6)
Arne Jansson (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 13 som
börjar med "Förvärvsarbetande föräldrar" och slutar med "yrkande
2." bort ha följande lydelse:
Utskottet delar de farhågor som vissa remissinstanser framfört
mot förslaget att utvidga rätten till tillfällig föräldrapenning
till andra än föräldrarna och anser att riksdagen med bifall
till motion Sf44 yrkande 2 bör avslå regeringens förslag.
dels att moment 6 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
6.  beträffande överlåtelse av tillfällig föräldrapenning
att riksdagen med bifall till motion 1993/94:Sf44 yrkande 2
avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 4 kap. 2 och 11 a
§§,

6. Utformning och omfattning av föräldraförsäkringen (mom. 9)
Arne Jansson (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 15 som
börjar med "Utskottet som" och slutar med "och 12." bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att ytterligare besparingar bör göras inom
försäkringen. Det nuvarande systemet är för dyrt och dessutom
orättvist med det orimliga förhållandet mellan den högsta och
lägsta ersättningen. En grundskyddsmodell för försäkringen måste
snarast utredas. Vidare anser utskottet att det s.k. taket i
försäkringen bör sänkas från 7,5 basbelopp till 5,5 basbelopp.
Utskottet tillstyrker därför bifall till motion Sf271 yrkandena
6 och 8.
dels att moment 9 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
9.          beträffande utformning och omfattning av
föräldraförsäkringen
att riksdagen med anledning av motion 1993/94:Sf271 yrkandena
6 och 8 samt med avslag på motion 1993/94:Sf271 yrkande 12 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

Särskilt yttrande
Utbyggd föräldraförsäkring (mom. 10)
Birgitta Dahl, Börje Nilsson, Lena Öhrsvik, Nils-Olof
Gustafsson, Margareta Israelsson, Maud Björnemalm och Bengt
Lindqvist (alla s) anför:
Föräldraförsäkringen är en viktig hörnsten i den
socialdemokratiska familjepolitiken. Barnbidragen och
barnomsorgen är två andra väsentliga beståndsdelar.
Familjepolitiken måste utformas mot bakgrund av hur kvinnors
förvärvsfrekvens förändrats och utifrån de behov dagens familjer
har av trygghet för sig och sina barn. Förvärvsarbetet utgör
grunden för barnfamiljernas ekonomi varför förvärvsarbete och
god barnomsorg är av grundläggande betydelse för barnfamiljerna.
När resurserna är knappa är det viktigt att prioritera
verksamheten och innehållet i den. Vid en förbättrad ekonomi
anser vi att en utbyggd föräldraförsäkring bör prioriteras.
I våra motioner som behandlades i betänkandet SoU34 yrkade vi
avslag på införandet av ett vårdnadsbidrag bl.a. med hänvisning
till den ökade belastningen på statsbudgeten. Vi sade också nej
till avskaffandet av de 90 garantidagarna samt till en höjning
av garantibeloppet. Ett bifall till dessa två senare krav skulle
ha inneburit ett anslag till Bidrag till föräldraförsäkringen
med ytterligare 75 000 000 kr eller totalt 2 813 000 000 kr.

Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet,
eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot.
Berith Eriksson (v) anför:
Vänsterpartiet kan inte acceptera en sänkning av
ersättningsnivån för föräldrapenning. Förslaget i den delen
innebär ett oacceptabelt inkomstbortfall för barnfamiljer.
Dessutom är förslaget förkastligt ur jämställdhetssynpunkt
eftersom männens uttag av föräldraledighet i hög grad påverkas
av ersättningsnivån (mom.2).
Vänsterpartiet anser vidare att de framtida resurser som läggs
på familjepolitiken skall prioritera en utbyggd
föräldraförsäkring. Vi vill att föräldraförsäkringen byggs ut
till 15 månader med full ersättning, dvs. utan garantidagar, och
att tre månader i ett första steg reserveras för pappan
(mom.10).
Vänsterpartiet som motsätter sig såväl en sänkning av nivån
inom föräldraförsäkringen som slopandet av garantidagarna anser
att riksdagen i enlighet därmed bör anvisa 150 miljoner kronor
utöver vad regeringen förslagit till anslaget Bidrag till
föräldraförsäkringen (mom.11).
Mot bakgrund av det anförda anser jag att utskottet under
momenten 2, 10 och 11 borde ha hemställt:
2. beträffande nivå på föräldrapenning m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1993/94:A44 yrkande 7 och
med avslag på motionerna 1993/94:Sf205 i denna del,
1993/94:Sf211, 1993/94:Sf271 yrkande 7 och yrkande 16 i denna
del och 1993/94:A43 yrkande 5 i denna del avslår regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring såvitt avser 4 kap. 6 §,
10. beträffande utbyggd föräldraförsäkring
att riksdagen med bifall till motion 1993/94:So610 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till känna vad ovan anförts i
denna del,
11. beträffande anslag till Bidrag till
föräldraförsäkringen
att riksdagen med bifall till motion 1993/94:A44 yrkande 8 och
med anledning av regeringens förslag samt med avslag på motion
1993/94:Sf271 yrkande 10 till Bidrag till
föräldraförsäkringen för budgetåret 1994/95 under femte
huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 2 888 000 000 kr.
I propositionen framlagda lagförslag

Bilaga 1

Av utskottet framlagt lagförslag
Bilaga 2
Förslag till
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän
försäkring1
dels att 4 kap. 2--4, 6, 10 och 17 §§ samt 9 kap. 4 b §
skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap.
11 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                4 kap.
               2 §2
Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel likställs
med förälder
a) rättslig vårdnadshavare som inte är förälder och som har
vård om barnet,
b) den som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett
barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera
det,
c) den med vilken en förälder är eller har varit gift eller
har eller har haft barn, om de varaktigt bor tillsammans.
Med förälder              Vid tillämpning av 10, 10 a
likställs vid              och 11 §§ likställs
tillämpningen av 10, 10 a        med förälder även
och 11 §§ även a) den
som en förälder bor           a) den som en förälder
tillsammans med under          bor tillsammans med under
äktenskapsliknande           äktenskapsliknande
förhållanden, b) den som        förhållanden, b) den som
har tagit emot ett barn för       har tagit emot ett barn för
stadigvarande vård och         stadigvarande vård och
fostran i sitt hem.           fostran i sitt hem. Vid
                    tillämpning av 12--18
                    §§ likställs med
                    förälder även den
                    till vilken rätt till
                    tillfällig
                    föräldrapenning
                    överlåtits enligt 11 a
                    §.
               3 §3
Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse utges
under högst 360 dagar sammanlagt för föräldrarna.
Vid flerbarnsbörd utges föräldrapenning under ytterligare 90
dagar för varje barn utöver det första.
1 Lagen omtryckt 1982:120.
2 Senaste lydelse 1993:743.
3 Lydelse enligt prop. 1993/94:148, bet. 1993/94:SoU34,
rskr. 1993/94:343.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
Om föräldrarna gemensamt        Om föräldrarna gemensamt
har vårdnaden om barnet,        har vårdnaden om barnet,
har varje förälder           har varje förälder
rätt att uppbära            rätt att uppbära
föräldrapenning under          föräldrapenning under
minst 90 dagar av den i         hälften av den i första
första stycket angivna         stycket angivna tiden.
tiden.

En förälder som ensam har vårdnaden om barnet har rätt att
själv uppbära föräldrapenningen under hela den tid som anges i
första och andra styckena.
                    Om en förälder på
                    grund av sjukdom eller
                    handikapp varaktigt saknar
                    förmåga att vårda
                    barnet har den andra
                    föräldern rätt att
                    själv uppbära
                    föräldrapenningen under
                    hela den tid som anges i
                    första och andra styckena.
En förälder kan avstå          En förälder kan avstå
rätt att uppbära            rätt att uppbära
föräldrapenning till          föräldrapenning till
förmån för den andra          förmån för den andra
föräldern. Ett             föräldern med undantag
avstående från rätt           för föräldrapenning
att uppbära               för en tid om 30 dagar
föräldrapenning görs          för varje barn, eller vid
genom skriftlig anmälan         flerbarnsbörd, för
till försäkringskassan.         barnen gemensamt. Ett
                    avstående från rätt
                    att uppbära
                    föräldrapenning görs
                    genom skriftlig anmälan
                    till försäkringskassan.
Föräldrapenning utges längst till dess barnet har fyllt åtta
år eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat det
första skolåret.

               4 §4
Modern har rätt till föräldrapenning tidigast från och med den
sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets
födelse. För tiden efter barnets födelse är den av föräldrarna
som till huvudsaklig del vårdar barnet berättigad till
föräldrapenning.
Föräldrapenning utges          Föräldrapenning utges
även i samband med           även i samband med
föräldrautbildning eller        föräldrautbildning eller
besök i                 besök i
förskoleverksamhet inom         förskoleverksamhet, i
samhällets barnomsorg, i        vilken barnet deltar.
vilken barnet deltar.          Föräldrapenning i
Föräldrapenning i            samband med
samband med               föräldrautbildning kan
föräldrautbildning kan         utges före barnets
utges före barnets           födelse.
födelse.
En förälder som inte har barnet i sin vård har rätt till
föräldrapenning endast om särskilda skäl föreligger. Kravet på
särskilda skäl gäller dock inte
1. modern till och med den tjugonionde dagen efter
förlossningsdagen,
2. förälder som deltar i föräldrautbildning.
4 Senaste lydelse 1993:743.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
               6 §5
 Hel föräldrapenning utgör lägst 64 kronor om dagen
(garantinivå).
Föräldrapenning för de första 180 dagarna utges med belopp
motsvarande förälderns sjukpenning, beräknad enligt femte
stycket, om föräldern under minst 240 dagar i följd före barnets
födelse eller den beräknade tidpunkten härför har varit
försäkrad för en sjukpenning över garantinivån och skulle ha
varit det om försäkringskassan känt till samtliga förhållanden.
Utöver vad som anges i andra stycket utges föräldrapenning för
resterande 180 dagar med belopp motsvarande förälderns
sjukpenning, beräknad enligt femte stycket.
Vid flerbarnsbörd utges föräldrapenning enligt 3 § andra
stycket för 90 dagar med belopp motsvarande förälders
sjukpenning, beräknad enligt femte stycket.
När föräldrapenning           När föräldrapenning
enligt andra--fjärde          enligt andra--fjärde
styckena skall utges med        styckena skall utges med
belopp motsvarande           belopp motsvarande
förälderns sjukpenning,         förälderns sjukpenning,
skall beräkningen ske          skall beräkningen ske
enligt 3 kap. med undantag av      enligt 3 kap. med undantag av
5 § fjärde--sjunde           5 § fjärde--sjunde
styckena samt 10 a och 10 b       styckena samt 10 a och 10 b
§§. Därvid skall dock          §§. Därvid skall dock
föräldrapenning för           föräldrapenning för
dag beräknas efter 90          dag beräknas efter 90
procent av den fastställda       procent av den fastställda
sjukpenninggrundande          sjukpenninggrundande
inkomsten, delad med 365, och      inkomsten, delad med 365,
även utges för den
första dagen.              a) för föräldrar som
                    gemensamt har vårdnaden om
                    ett barn eller, vid
                    flerbarnsbörd, barnen,
                    för de första 30 dagarna
                    för vardera
                    föräldern, b) för en
                    förälder som ensam har
                    vårdnaden om ett barn
                    eller, vid flerbarnsbörd,
                    barnen, för de första 60
                    dagarna, eller c) om den andra
                    föräldern på grund av
                    sjukdom eller handikapp
                    varaktigt saknar förmåga
                    att vårda ett barn eller,
                    vid flerbarnsbörd, barnen,
                    för de första 60
                    dagarna. Föräldrapenning
                    för tid därutöver
                    skall för dag beräknas
                    efter 80 procent av den
                    fastställda
                    sjukpenninggrundande
                    inkomsten, delad med 365.
                    5 Lydelse enligt prop.
                    1993/94:148, bet.
                    1993/94:SoU34, rskr.
                    1993/94:343.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
Utan hinder av vad som         Utan hinder av vad som
föreskrivs i              föreskrivs i
andra--fjärde styckena         andra--fjärde styckena
skall, om förälderns          skall, om förälderns
sjukpenninggrundande inkomst      sjukpenninggrundande inkomst
har sänkts enligt 3 kap. 5       har sänkts enligt 3 kap. 5
§ tredje stycket 5,           § tredje stycket 5,
föräldrapenningen till         föräldrapenningen till
dess barnet fyller två         dess barnet fyller två
år beräknas lägst            år beräknas lägst
på grundval av den           på grundval av den
sjukpenninggrundande inkomst      sjukpenninggrundande inkomst
som gällde innan            som gällde innan
sänkningen skedde eller den       sänkningen skedde eller den
högre inkomst som            högre inkomst som
löneutvecklingen inom          löneutvecklingen inom
yrkesområdet därefter          yrkesområdet därefter
föranleder, om             föranleder, om
föräldern avstår            föräldern avstår
från förvärvsarbete           från förvärvsarbete
för vård av barn. Är          för vård av barn. Är
kvinnan gravid på nytt vid       kvinnan gravid på nytt
utgången av denna tid och        innan barnet uppnått ett
beräknas barnets födelse        år och nio månaders
ske inom sex månader eller       ålder, skall
föds barnet inom nämnda         föräldrapenningen
tid, skall hennes            även fortsättningsvis
föräldrapenning även          beräknas på motsvarande
fortsättningsvis            sätt. Detsamma gäller
beräknas på motsvarande         vid adoption av barn som sker
sätt.                  inom två år och sex
                    månader efter det att det
                    föregående barnet
                    fötts eller adopterats.
               10 §6
En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för
vård av ett barn, som inte har fyllt tolv år, om föräldern
behöver avstå från förvärvsarbete i samband med
1. sjukdom eller smitta hos barnet,
2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,
3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård,
4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra
förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av
föräldrarna, under förutsättning att sistnämnda barn omfattas av
bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.
För vård av ett barn vars levnadsålder understiger 240 dagar
utges tillfällig föräldrapenning enligt första stycket endast om
tillsynen av barnet är stadigvarande ordnad eller om barnet
vårdas på sjukhus. För vård av ett barn som är äldre än som nyss
sagts utges tillfällig föräldrapenning enligt första stycket
inte för tid under vilken annars föräldrapenning skulle ha
uppburits; undantag gäller dock om barnet vårdas på sjukhus.
6 Senaste lydelse 1993:743.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
En förälder har rätt          En förälder har rätt
till tillfällig             till tillfällig
föräldrapenning från          föräldrapenning från
och med det kalenderår         och med det kalenderår
under vilket barnet fyller       under vilket barnet fyller
fyra år till och med det        fyra år till och med det
kalenderår under vilket         kalenderår under vilket
barnet fyller tolv år          barnet fyller tolv år
även när föräldern           även när föräldern
avstår från               avstår från
förvärvsarbete i samband        förvärvsarbete i samband
med föräldrautbildning,         med föräldrautbildning,
besök i barnets skola eller       besök i barnets skola eller
besök i förskole- eller         besök i
fritidsverksamhet inom         förskoleverksamhet eller
samhällets barnomsorg i         skolbarnsomsorg i vilken
vilken barnet deltar          barnet deltar (kontaktdagar).
(kontaktdagar). En           En förälder till barn
förälder till barn som         som omfattas av 1 § lagen
omfattas av 1 § lagen          (1993:387) om stöd och
(1993:387) om stöd och         service till vissa
service till vissa           funktionshindrade har dock
funktionshindrade har dock       rätt till kontaktdagar
rätt till kontaktdagar         från barnets födelse
från barnets födelse          till dess att det fyller
till dess att det fyller        sexton år.
sexton år.

Rätt till tillfällig föräldrapenning tillkommer även en
fader som avstår från förvärvsarbete i samband med barns födelse
för att närvara vid förlossningen, biträda i hemmet eller vårda
barn. Motsvarande gäller i tillämpliga delar för en fader vid
adoption av barn, om barnet inte fyllt tio år. Som adoption
anses även att någon tar emot ett barn i avsikt att adoptera
det.
                11 a §
                    En förälder får
                    överlåta rätt till
                    tillfällig
                    föräldrapenning för
                    vård av ett barn till en
                    annan försäkrad som i
                    stället för
                    föräldern avstår
                    från förvärvsarbete
                    för vård av barnet a) i
                    samband med sjukdom eller
                    smitta hos barnet, och, b)
                    när det gäller barn som
                    avses i 10 § och 11 §
                    första stycket, sjukdom
                    eller smitta hos barnets
                    ordinarie vårdare.
               17 §7
Föräldrapenningförmåner utges inte i den mån föräldern för
samma dag uppbär sjukpenning enligt denna lag eller lagen
(1976:380) om arbetsskadesförsäkring eller uppbär motsvarande
ersättning enligt annan författning eller på grund av
regeringens beslut i ett särskilt fall eller uppbär sjuklön
eller annan ersättning enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. Utan
hinder härav utges dock föräldrapenningförmånen om den avser
annan tid än sjukpenningen eller den andra ersättningen.
7 Senaste lydelse 1991:1048.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Föräldrapenningförmåner
                    utges inte för dag då
                    föräldern är
                    semesterledig enligt
                    semesterlagen (1977:480).
                9 kap.
              4 b §8
Om föräldrarna till ett         Om båda föräldrarna
barn, för vilket rätt          till ett barn, för vilket
till vårdbidrag             rätt till vårdbidrag
föreligger, lever            föreligger, begär att
åtskilda, utbetalas           bidraget delas upp, utbetalas
hälften av vårdbidraget         hälften av vårdbidraget
till dem vardera om båda        till dem vardera om båda
tar del i vården om barnet       tar del i vården om barnet
eller, i fall som avses i 4 a      eller, i fall som avses i 4 a
§, båda vid tiden för          §, båda vid tiden för
dödsfallet tog del i          dödsfallet tog del i
vården.                 vården.

För uppdelning av            För uppdelning av
vårdbidrag enligt första        vårdbidrag enligt första
stycket krävs att båda         stycket krävs att båda
föräldrarna begär att          föräldrarna har eller
bidraget delas upp och att       vid tiden för dödsfallet
föräldrarna har             hade gemensam vårdnad om
gemensam vårdnad om barnet       barnet.
eller, i fall som avses i 4 a
§, vid tiden för
dödsfallet hade gemensam
vårdnad.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. I fråga om
föräldrapenning för vård av barn som är fött före lagens
ikraftträdande gäller fortfarande äldre föreskrifter i 4 kap. 3
§ och 6 § femte stycket, såvitt gäller 4 kap. 6 § femte stycket
dock endast intill utgången av år 1996.

8 Senaste lydelse 1988:131.
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
1993/94:AU6y
Bilaga 3
Delad makt delat ansvar -- föräldraförsäkringen
Till socialförsäkringsutskottet
Inledning
Till arbetsmarknadsutskottet har hänvisats regeringens
proposition 1993/94:147 om jämställdhetspolitiken. Propositionen
innehåller bl.a. förslag som syftar till att öka fäders uttag av
föräldraledighet. Propositionen innehåller vidare förslag om
sänkt ersättningsnivå för föräldrapenning. Frågor rörande
föräldraförsäkringen i den allmänna försäkringen hör till
socialförsäkringsutskottets beredningsområde och
arbetsmarknadsutskottet har beslutat att -- under förutsättning
av socialförsäkringsutskottets medgivande -- med eget yttrande
överlämna propositionen i motsvarande del jämte tre med
anledning av lagförslaget väckta motioner.
Utskottet överlämnar alltså propositionens förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och förslaget
till anslag till föräldraförsäkringen. De nämnda delarna av
propositionen avser punkterna 2 och 5 i regeringens förslag till
riksdagsbeslut (avsnitt 1, s. 7).
Härutöver överlämnas motionerna 1993/94:A42 av My Persson och
Inger René (m), 1993/94:A43 (yrk. 3, 5) av Harriet Colliander
och Laila Strid-Jansson (nyd) samt 1993/94:A44 (yrk. 7, 8) av
Gudrun Schyman m.fl. (v).
Arbetsmarknadsutskottet vill med anledning av de aktuella
förslagen och de motioner som väckts med anledning härav anföra
följande.
Propositionen och motionerna
Sedan den 1 juli 1989 utges föräldrapenning med anledning av
barns födelse under högst 450 dagar, dvs. femton månader
sammanlagt för föräldrarna. Tolv månader ersätts med belopp
motsvarande 90 % av förälderns sjukpenninggrundande inkomst.
Resterande tre månader ersätts med garantibelopp, s.k.
garantidagar (60 kr per dag).
I regeringens förslag om vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar
(prop. 1993/94:148) föreslås att de 90 garantidagarna slopas och
ersätts av ett vårdnadsbidrag med 2 000 kr i månaden för barn i
åldern ett till tre år.
För närvarande är 90 föräldrapenningdagar förbehållna vardera
föräldern. Dessa dagar kan genom skriftlig anmälan överlåtas
till den andre föräldern. Föräldrapenningdagarna kan tas ut till
dess barnet fyllt åtta år eller den senare tidpunkt då barnet
avslutat sitt första skolår.
Mot bakgrund av att insatserna hittills bara i begränsad mån
ökat fäders uttag av föräldrapenning föreslås nu en ändring i 4
kap. 3 och 6 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Förslaget innebär att det fr.o.m. den 1 januari 1995 införs
dels en likadelning av rätten till föräldrapenningdagar mellan
föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet, dels att
förälderns rätt att överlåta föräldrapenningdagar begränsas på
så sätt att 30 dagar inte får överlåtas.
Ersättningsnivån för föräldrapenning föreslås sänkt till 80 %
med undantag för de första 30 dagarna för vardera föräldern. En
ensam vårdnadshavare skall ha rätt till den högre
ersättningsnivån under två månader. I fråga om föräldrapenning
för barn som är fött före ikraftträdandet av lagändringen skall
äldre bestämmelser fortfarande gälla, såvitt avser
ersättningsnivån dock endast intill utgången av år 1996.
Medelsbehovet till Bidrag till föräldraförsäkringen för
budgetåret 1994/95 beräknas till 2 738 miljoner kronor.
Socialdemokraterna (motion A40) biträder förslaget om att en
månad med 90 % ersättningsnivå reserveras för vardera föräldern.
Vänsterpartiet anser i motion A44 att förslaget om en pappa-
och en mammamånad i och för sig är lovvärt men i realiteten inte
innebär att fäder kommer att ta ut mer föräldraledighet än man
gör redan i dag. Partiet motsätter sig en sänkning av
ersättningsnivån för föräldrapenning (yrk. 7). Vänsterpartiet
vill också till Bidrag till föräldraförsäkringen anvisa 150
miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit (yrk. 8).
I motion A42 av My Persson och Inger René (m) yrkas att en
"pappamånad" införs endast i det fall riksdagen bifaller
förslaget om införande av vårdnadsbidrag.
I motion A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson
(nyd) yrkas dels att riksdagen avslår förslaget rörande
föräldraförsäkringen (yrkande 3), dels att riksdagen beslutar
sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen från 90 till 80 %
(yrk. 5). Motionärerna vill således i sistnämnda hänseende gå
längre än vad regeringen föreslagit och sänka ersättningsnivån
även beträffande de första 30 föräldrapenningdagarna för vardera
föräldern.
Utskottets överväganden
Samhällets ekonomiska stöd till föräldrar i samband med barns
födelse genomgick år 1974 en genomgripande förändring när
moderskapsförsäkringen ersattes av en föräldraförsäkring
(prop. 1973:47, SfU19, rskr. 198).
Reformen hade en mycket påtaglig inriktning att, som redan den
förändrade benämningen på förmånerna antyder, göra vården av
barnen till en angelägenhet för båda föräldrarna.
Föräldrar hade ursprungligen rätt till föräldrapenning under
180 dagar. Ersättningstiden förlängdes den 1 januari 1986 till
360 dagar varav 270 dagar ersattes med belopp motsvarande
förälderns sjukpenning och 90 dagar ersattes enligt garantinivå
(48 kr/dag). Den 1 juli 1989 förlängdes ersättningstiden till
450 dagar varav 360 dagar med ersättning enligt sjukpenningnivå
och 90 dagar enligt garantinivå (60 kr/dag).
Föräldraförsäkringen har på ett avgörande sätt bidragit till
en förändring av en traditionell arbetsfördelning i hemmet och i
arbetslivet mellan kvinnor och män. Försäkringen tillsammans med
den korresponderande ledighetslagstiftningen har gjort det
möjligt för föräldrar, framför allt mödrar, att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.
Utvecklingen under de tjugo år försäkringen varit i kraft
visar att fäder inte i den utsträckning som från flera
utgångspunkter är önskvärt har utnyttjat möjligheten till betald
ledighet för att vara hemma med sina barn.
Det har under årens lopp gjorts insatser i form av kampanjer,
attitydpåverkan och informationsinsatser för att förmå pappor
att i större utsträckning ta hand om barnen. Riksdagen har i
detta syfte under flera år anslagit medel för särskilda
informationsinsatser. Kraftfulla satsningar på information och
opinionsbildning under en lång följd av år har dock hittills
inte i nämnvärd utsträckning påverkat fäders uttag av
föräldrapenning.
När förslaget om ny jämställdhetslag lades fram (prop.
1990/91:113, AU17, rskr. 288) ställde sig riksdagen bakom
bedömningen att det ur jämställdhetssynpunkt är av central
betydelse att fler pappor utnyttjar föräldraförsäkringen.
Riksdagen uttalade vidare bl.a. att målet borde vara att, vid
utgången av år 1993, minst två tredjedelar av papporna i någon
utsträckning använder sig av möjligheten att ta ut
föräldrapenningen. Om detta mål inte kunde uppnås borde enligt
riksdagens mening ytterligare åtgärder övervägas.
Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut denna dag
(1993/94:AU17) tillstyrkt regeringens förslag om ökat anslag
till bl.a. informationsinsatser i syfte att öka fäders uttag av
föräldrapenning.
Vården av barnen är båda föräldrarnas ansvar. Utskottet menar
att tiden är mogen att pröva nya vägar för att försöka öka
pappors utnyttjande av föräldraförsäkringen. En utveckling i den
riktningen skulle ha utomordentligt stor betydelse inte minst ur
jämställdhetssynpunkt. Utskottet tillstyrker regeringens förslag
rörande föräldraförsäkringen om en hälftendelning av
ersättningsdagarna och om en "pappa-" och en "mammamånad" med
hög ersättningsnivå. Eftersom frågan om ett vårdnadsbidrag
bereds i annat utskott har arbetsmarknadsutskottet inte funnit
anledning att göra något särskilt uttalande med anledning av
motion A42.
Det kan befaras att en sänkt ersättningsnivå för
föräldrapenning kan komma att motverka strävan att få fäder att
i större utsträckning vara hemma med sina barn. Ambitionen bör
självfallet vara att pappors uttag av föräldrapenning inte
inskränker sig till tiden med förhöjd ersättning. Regeringen bör
noga följa hur detta och andra förslag på
socialförsäkringsområdet påverkar fäders beteende i det här
avseendet. Av utskottets ställningstagande följer att förslaget
i motion A44 att anvisa 150 miljoner kronor utöver regeringens
förslag bör avvisas.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen i här
berörda delar inkl. medelsanvisningen. Motionerna A43 och A44
avstyrks, i förekommande fall i berörda delar.
Stockholm den 14 april 1994
På arbetsmarknadsutskottets vägnar
Elver Jonsson
I beslutet har deltagit: Elver Jonsson (fp), Anders G
Högmark (m), Georg Andersson (s), Marianne Andersson (c), Lahja
Exner (s), Charlotte Cederschiöld (m), Sten Östlund (s), Harald
Bergström (kds), Laila Strid-Jansson (nyd), Isa Halvarsson (fp),
Johnny Ahlqvist (s), Kent Olsson (m), Berit Andnor (s), Sven
Lundberg (s) och Britt Bohlin (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Hans Andersson (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Avvikande mening
Laila Strid-Jansson (nyd) anser att den delen av yttrandet som
börjar med "Vården av" slutar med "berörda delar" bort ha
följande lydelse:
För utskottet är den personliga friheten av grundläggande
betydelse. Familj och barn måste i första hand vara föräldrarnas
ensak och inte statens. Staten skall inte styra föräldrarnas val
i fråga om vem som skall vara hemma och ta hand om barn. Det
bestämmer föräldrarna gemensamt. Av den anledningen bör
riksdagen enligt utskottets mening med anledning av motion A43 i
motsvarande del avslå regeringens förslag beträffande
föräldraförsäkringen om fäders uttag av föräldraledighet.
När det gäller förslaget att sänka ersättningsnivån för
föräldrapenning bör sänkningen enligt utskottets mening också
gälla beträffande de 30 första dagarna för vardera föräldern.
Riksdagen bör med avslag på motion A44 besluta i enlighet med
vad som sagts i motion A43 i motsvarande del.
Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet,
eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i
utskottet.
Hans Andersson (v) anför:
Vänsterpartiets principiella ståndpunkt är att
föräldraledigheten skall delas mellan föräldrarna i de fall
föräldrarna sammanbor eller är gifta. Inom nuvarande relativt
korta föräldraledighet är det dock svårt att statiskt dela
ledigheten mellan föräldrarna. Vi vill att föräldraförsäkringen
byggs ut till 15 månader med full ersättning (dvs. utan
garantidagar) och att tre månader i ett första steg reserveras
för pappan.
Regeringens förslag med en pappa- och en mammamånad är lovvärt
men innebär tyvärr i realiteten ett bibehållande av status quo.
Ända skillnaden är att den föräldraledighet som männen redan tar
ut i dag, kan komma att fördela sig något jämnare mellan
samhällsklasserna. Männen tar i dag ut ca 9 % av den totala
tiden vilket motsvarar drygt de 30 dagar som enligt förslaget
reserveras för pappan.
Vänsterpartiet kan inte acceptera en sänkning av
ersättningsnivån för föräldrapenning. Förslaget i den delen
innebär ett oacceptabelt inkomstbortfall för barnfamiljer.
Dessutom är förslaget förkastligt ur jämställdhetssynpunkt
eftersom männens uttag av föräldraledighet i hög grad påverkas
av ersättningsnivån. Som följd av vårt ställningstagande bör det
till föräldraförsäkringen anslås 150 miljoner kronor utöver vad
regeringen föreslagit. Riksdagen bör alltså besluta i enlighet
med motion A44 i motsvarande delar.