Följdändringar till ny förvaltningslag

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Hänvisningar i lagar ändras när ny förvaltningslag börjar gälla (KU22)

I juli börjar en ny förvaltningslag att gälla, i samband med det behöver ett flertal andra lagar med hänvisningar till den gamla lagen också ändras. Det görs bland annat ändringar i:

  • Föräldrabalken
  • Miljöbalken
  • Socialförsäkringsbalken
  • Fastighetsbildningslagen

Syftet med den nya förvaltningslagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna. Läs mer om lagen i riksdagsbeslutet.

Beslut: Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-23
bet 2017/18:KU22

Alla beredningar i utskottet

2018-05-17, 2018-05-03

Hänvisningar i lagar ändras när ny förvaltningslag börjar gälla (KU22)

I juli börjar en ny förvaltningslag att gälla, i samband med det behöver ett flertal andra lagar med hänvisningar till den gamla lagen också ändras. Det görs bland annat ändringar i:

  • Föräldrabalken
  • Miljöbalken
  • Socialförsäkringsbalken
  • Fastighetsbildningslagen

Syftet med den nya förvaltningslagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna. Läs mer om lagen i riksdagsbeslutet.

Beslut: Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Följdändringar till ny förvaltningslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldrabalken,
2. lag om ändring i jordabalken,
3. lag om ändring i miljöbalken,
4. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
5. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
6. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
7. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
8. lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318),
9. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
10. lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.,
11. lag om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag,
12. lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar,
13. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
14. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,
15. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
16. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
17. lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,
18. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
19. lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,
20. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
21. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
22. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
23. lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde,
24. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
25. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
26. lag om ändring i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare,
27. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
28. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
29. lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,
30. lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård,
31. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
32. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
33. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
34. lag om ändring i epizootilagen (1999:657),
35. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
36. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
37. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
38. lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,
39. lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
40. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
41. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
42. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
43. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,
44. lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
45. lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,
46. lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund,
47. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
48. lag om ändring i vallagen (2005:837),
49. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
50. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
51. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
52. lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
53. lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap,
54. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
55. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter,
56. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
57. lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek,
58. lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
59. lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete,
60. lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165),
61. lag om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer,
62. lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,
63. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
64. lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen,
65. lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,
66. lag om ändring patientsäkerhetslagen (2010:659),
67. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
68. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
69. lag om ändring i skollagen (2010:800),
70. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
71. lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,
72. lag om ändring i avgasreningslagen (2011:318),
73. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319),
74. lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen,
75. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
76. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
77. lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,
78. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
79. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
80. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,
81. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
82. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
83. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
84. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
85. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
86. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
87. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:235 punkterna 1-87.