Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2011

Beslut

Följdändringar av skatteförfarandelagen (SkU4)

Dagens skattebestämmelser ska regleras i en ny lag, skatteförfarandelagen. Se betänkande 2011/12:SkU3. Med anledning av den nya lagen genomförs vissa följdändringar av teknisk och redaktionell karaktär i några lagar och bestämmelser som inte längre behövs upphävs. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Följdändringar av skatteförfarandelagen (SkU4)

Regeringen har föreslagit att dagens skattebestämmelser ska regleras i en ny lag, skatteförfarandelagen. Se betänkande 2011/12:SkU3. Med anledning av den nya lagen föreslår regeringen vissa följdändringar av teknisk och redaktionell karaktär i några lagar samt att bestämmelser som inte längre behövs upphävs. Ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2012. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.