Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2011

Beslut

Skattelagarna anpassas till Lissabonfördragets terminologi (SkU27)

Riksdagen har beslutat att lagarna på skatte- och tullområdet ska anpassas till Lissabonfördraget. Bland annat ersätts Europeiska gemenskapen (EG) med Europeiska unionen (EU) i lagarna. Det beror på att Europeiska gemenskapen (EG) inte längre existerar som juridisk person. Lagändringarna börjar gälla den 15 april 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skattelagarna anpassas till Lissabonfördragets terminologi (SkU27)

Regeringen föreslår att lagarna på skatte- och tullområdet anpassas till Lissabonfördraget. Bland annat ersätts Europeiska gemenskapen (EG) med Europeiska unionen (EU) i lagarna. Det beror på att Europeiska gemenskapen (EG) inte längre existerar som juridisk person. Lagändringarna föreslås börja gälla den 15 april 2011.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.