FN och vissa multilaterala frågor

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2003

Beslut

Motioner om FN och multilaterala frågor (UU8)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om Sverige i Förenta nationerna. Motioner om FN och multilaterala frågor avslogs. Motionerna handlar bl.a. om FN:s organisation, säkerhetsrådet och mänskliga rättighetsfrågor i ett multilateralt perspektiv.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Motioner om FN och multilaterala frågor (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om Sverige i Förenta nationerna. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om FN och multilaterala frågor. Motionerna handlar bl.a. om FN:s organisation, säkerhetsrådet och mänskliga rättighetsfrågor i ett multilateralt perspektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.