Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2015

Beslut

Faderskapsregler och fullmakter för anhöriga bör utredas (CU6)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 om familjerättsliga frågor. I samband med detta riktar riksdagen två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör undersöka de nuvarande reglerna för att fastställa faderskap för barn till ogifta och se om det behövs förändringar.
  • Regeringen bör så fort som möjligt komma till riksdagen med ett lagförslag om framtidsfullmakter och regler om behörighet för anhöriga som tar hand om ärenden åt närstående som inte klarar det själva.

Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner angående framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga. Delvis bifall till motioner angående utredningar om faderskap. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Faderskapsregler och fullmakter för anhöriga bör utredas (CU6)

Civilutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 om familjerättsliga frågor. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör undersöka de nuvarande reglerna för att fastställa faderskap för barn till ogifta och se om det behövs förändringar.
  • Regeringen bör så fort som möjligt komma till riksdagen med ett lagförslag om framtidsfullmakter och regler om behörighet för anhöriga som tar hand om ärenden åt närstående som inte klarar det själva.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.