Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m.

LUs betänkande 2001/02:LU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 januari 2002

Beslut

Vårdnadsprövning vid våld inom familjen (LU9)

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om automatisk vårdnadsprövning när den ena föräldern gjort sig skyldig till grov brottslighet mot den andra föräldern. Regeringen bör utreda om en sådan ordning innebär en förstärkning av barnets rätt och främjar barnets bästa. Frågan bör behandlas vid den kommande utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform. Vidare avslogs motioner från den allmänna motionstiden 2001 om bl.a. faderskap, vårdnad och umgänge.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-11-27, 2001-11-29

Vårdnadsprövning vid våld inom familjen (LU9)

Lagutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om automatisk vårdnadsprövning när den ena föräldern gjort sig skyldig till grov brottslighet mot den andra föräldern. Regeringen bör utreda om en sådan ordning innebär en förstärkning av barnets rätt och främjar barnets bästa. Frågan bör behandlas vid den kommande utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform. Vidare föreslås att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2001 om bl.a. faderskap, vårdnad och umgänge.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.