Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Socialutskottets bet 2016/17:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2017

Beslut

Klagomålssystemet i sjukvården ska bli mer funktionellt (SoU16)

Patienter ska få stärkta möjligheter att få sina klagomål inom hälso- och sjukvård besvarade. Förslagen innebär ett förtydligande av att det, i första hand, är vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras anhöriga.

Även patientnämndernas funktion ska förtydligas i en ny lag. Nämndernas huvuduppgift är att hjälpa patienter att få klagomål besvarade av vårdgivarna.

Riksdagen sa ja till förslaget och till att ändringarna samt den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-05-04
Reservationer 3
bet 2016/17:SoU16

Klagomålssystemet i sjukvården ska bli mer funktionellt (SoU16)

Patienter ska få stärkta möjligheter att få sina klagomål inom hälso- och sjukvård besvarade. Förslagen innebär ett förtydligande av att det, i första hand, är vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras anhöriga.

Även patientnämndernas funktion ska förtydligas i en ny lag. Nämndernas huvuduppgift är att hjälpa patienter att få klagomål besvarade av vårdgivarna.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och att ändringarna och den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-10
Debatt i kammaren: 2017-05-11
4

Beslut

Beslut: 2017-05-11
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården med den ändringen i 7 § tredje stycket att "4 §" ska bytas ut mot "3 §",


2. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,


3. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,


4. lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet,


5. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),


6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med dels den ändringen i 25 kap. 4 § andra stycket att orden "om inte" ska bytas ut mot "inte om", dels den ändringen före ikraftträdandebestämmelsen att "1." ska utgå,


7. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) med dels den ändringen i 7 kap. 6 § andra stycket att "8 §" ska bytas ut mot "7 §", dels den ändringen i 7 kap. 15 § att en punkt ska läggas till sist i meningen,


8. lag om ändring i patientlagen (2014:821).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:122 punkterna 1-8.

2. Prövning av en oberoende instans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3691 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 1 40 0 6
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 16 0 0 3
KD 11 1 0 4
- 0 0 0 2
Totalt 256 41 0 52


3. Inspektionen för vård och omsorgs utredningsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3668 av Karin Rågsjö m.fl. (V) och

2016/17:3691 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 0 41 0 6
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 21 0 0
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 2
Totalt 234 62 0 53


4. Patientens samlade rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3670 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 72 0 12
SD 40 1 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 0 16 0 3
KD 1 11 0 4
- 0 0 0 2
Totalt 178 119 0 52