Ett informationssamhälle för alla

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2000

Beslut

Utbyggd IT-struktur i hela landet (TU9)

Det IT-politiska målet ska vara att Sverige som första land blir ett informationssamhälle tillgängligt för alla. Riksdagen godkände regeringens förslag till inriktning av IT-politiken, där statens insatser prioriterar tre områden: Tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till informationssamhällets tjänster. Vidare godkände riksdagen regeringens program för att bygga ut IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i hela landet inom de närmaste åren. Utbyggnaden ska i första hand ske i marknadens regi. Staten har dock ett övergripande ansvar; 8,3 miljarder kronor satsas därför på statliga åtgärder för att främja konkurrens, mångfald och en utbyggnad som kommer hela landet till godo. Ledningsrättslagen ändras för att underlätta en utbyggnad med hög överföringskapacitet. Vidare gav riksdagen regeringen i uppdrag att snarast redovisa lagförslag som öppnar de lokala accessnäten för konkurrens. Accessnäten är de nät, i huvudsak ägda av Telia, som olika användare och organisationer utnyttjar för åtkomst till annat nät.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-04-27
Justering: 2000-05-23
Betänkande 1999/2000:TU9

Utbyggd IT-struktur i hela landet (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att det IT-politiska målet ska vara att Sverige som första land blir ett informationssamhälle tillgängligt för alla. Riksdagen föreslås godkänna regeringens förslag till inriktning av IT-politiken, där statens insatser prioriterar tre områden: Tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till informationssamhällets tjänster. Vidare föreslås riksdagen godkänna regeringens program för att bygga ut IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i hela landet inom de närmaste åren. Utbyggnaden ska i första hand ske i marknadens regi. Staten har dock ett övergripande ansvar; 8,3 miljarder kronor satsas därför på statliga åtgärder för att främja konkurrens, mångfald och en utbyggnad som kommer hela landet till godo. Ledningsrättslagen ändras för att underlätta en utbyggnad med hög överföringskapacitet. Vidare föreslås riksdagen ge regeringen i uppdrag att snarast redovisa lagförslag som öppnar de lokala accessnäten för konkurrens. Accessnäten är de nät, i huvudsak ägda av Telia, som olika användare och organisationer utnyttjar för åtkomst till annat nät. Utskottet utgår från att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om ett mer samlat ansvarstagande för Sveriges informationssäkerhet och betonar betydelsen av att IT-politiken följs upp och utvärderas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-06-13
4

Beslut

Beslut: 2000-06-13

Protokoll med beslut