Ett enhetligt patentskydd i EU

Näringsutskottets bet 2013/14:NU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Enhetligt skydd för patent införs i EU (NU21)

Det samarbete om patent som finns i EU i dag är dyrt och krångligt för den som vill få ett patent som gäller i flera EU-länder. Avgifter måste betalas i alla länder och i flera länder måste man lämna in översättningar. Tvister kring patent prövas i de enskilda länderna. Det ger en risk att domstolar i olika länder dömer olika.

Men nu ska ett mer enhetligt patentskydd införas i EU. Det betyder att den som söker patent ska kunna få ett patent som gäller i nästan hela EU genom en enda ansökning. Det bildas också en europeisk patentdomstol som ska döma i nästan alla ärenden som rör europeiska patent. Domstolen får en nordisk-baltisk avdelning som placeras i Stockholm.

Det nya patentsystemet ska enligt planerna börja användas under år 2015. Några få europeiska länder kommer att stå utanför det nya samarbetet.

Riksdagen sa ja till avtalet om en enhetlig patentdomstol och de lagändringar som behövs för att anpassa de svenska lagarna till det nya patentsystemet. Riksdagen godkände också avtalet om en nordisk-baltisk avdelning av patentdomstolen. Regeringen får bestämma när lagändringarna ska träda i kraft.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-08
Justering: 2014-05-06
Betänkande publicerat: 2014-05-12
Trycklov: 2014-05-12
bet 2013/14:NU21

Enhetligt skydd för patent införs i EU (NU21)

Det samarbete om patent som finns i EU i dag är dyrt och krångligt för den som vill få ett patent som gäller i flera EU-länder. Avgifter måste betalas i alla länder och i flera länder måste man lämna in översättningar. Tvister kring patent prövas i de enskilda länderna. Det ger en risk att domstolar i olika länder dömer olika.

Men nu ska ett mer enhetligt patentskydd införas i EU. Det betyder att den som söker patent ska kunna få ett patent som gäller i nästan hela EU genom en enda ansökning. Det bildas också en europeisk patentdomstol som ska döma i nästan alla ärenden som rör europeiska patent. Domstolen får en nordisk-baltisk avdelning som placeras i Stockholm.

Det nya patentsystemet ska enligt planerna börja användas under år 2015. Några få europeiska länder kommer att stå utanför det nya samarbetet.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet om en enhetlig patentdomstol och de lagändringar som behövs för att anpassa de svenska lagarna till det nya patentsystemet. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner avtalet om en nordisk-baltisk avdelning av patentdomstolen. Regeringen får bestämma när lagändringarna ska träda i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-27
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett enhetligt patentskydd i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. det i Bryssel den 19 februari 2013 undertecknade avtalet om en enhetlig patentdomstol,
2. det i Bryssel den 4 mars 2014 undertecknade avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:89 punkterna 1-3 och avslår motion
2013/14:N419 av Marie Granlund m.fl. (S).